Thạc Sỹ Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng trường Trung Học Phổ Thông đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  aa
  Bài viết
  854
  Tài liệu đã gửi
  853
  Tài liệu được mua
  284
  Tài liệu đã mua
  1
  ID thành viên
  29481
  Gold
  1,821
  Nạp Gold vào tài khoản

  Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng trường Trung Học Phổ Thông đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  TÊN ĐỀ TÀI: Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng trường Trung Học Phổ Thông đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Information


  MS: LVQLGD009
  SỐ TRANG: 129
  CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  TRƯỜNG: DDHSP TPHCM
  NĂM: 2007

  Tài liệu


  Information  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Đại Hội Đảng Cộng Sản Việt Nam toàn quốc lần thứ IX đã đề ra mục tiêu tổng
  quát của chiến lược phát triển kinh tế 10 năm từ 2001 - 2010 là : “Đưa đất nước ra
  khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao chất lượng rõ rệt đời sống vật chất, văn
  hóa tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành
  một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.
  Nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp CNH,HĐH mà Đảng đề ra chính là
  nguồn lực con người, bởi lẽ, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát
  triển. Vì vậy, muốn tiến hành CNH,HĐH thành công tất yếu phải thúc đẩy phát triển
  sự nghiệp giáo dục thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi
  dưỡng nhân tài.
  Đối với công tác GD&ĐT thì ĐNGV đóng vai trò cực kỳ quan trọng, điều này
  đã được Luật Giáo Dục khẳng định : “Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc
  đảm bảo chất lượng giáo dục” (27). Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định của
  giáo dục. Chính vì vậy việc phát triển và nâng cao chất lượng ĐNGV là nhiệm vụ
  cấp thiết của toàn ngành giáo dục. Thực tế hiện nay, chất lượng giáo dục còn nhiều
  hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của đất nước là do nhiều nguyên nhân, trong đó
  có các nguyên nhân cơ bản : Đội ngũ giáo viên vừa thiếu, vừa yếu, CSVC chưa đáp
  ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác GD&ĐT, chưa quan tâm đúng mức đến vấn
  đề giáo dục toàn diện, chưa đầu tư thỏa đáng đúng với tinh thần “Giáo dục là quốc
  sách hàng đầu” “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”.
  Việc xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia nhằm có những chuyển biến
  thực sự về chất lượng giáo dục đào tạo là một trong những yêu cầu cấp thiết và
  đang đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý đối với ngành Giáo dục & Đào tạo
  cũng như các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương. Ngày 05/07/2001. Bộ trưởng
  Bộ GD&ĐT đã ra Quyết định số 27/2001 - QĐ- BGD&ĐT về việc “Ban hành Quy
  chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 đến 2010”, song
  đến nay việc tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều lúng túng, còn nhiều vấn đề cần được 3
  quan tâm, tìm ra các giải pháp cho phù hợp để có thể vừa đáp ứng được yêu cầu đặt
  ra của ngành, vừa đáp ứng được yêu cầu thực tế của địa phương.
  Một trong những vấn đề đó chính là ĐNGV, mặc dù đã đạt được tiêu chí theo
  quy định của Bộ GD&ĐT, nhưng ĐNGV vẫn còn nhiều bất cập…tỷ lệ phần trăm
  giáo viên giỏi phải được duy trì bền vững, số giáo viên còn lại phải luôn được bồi
  dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải có kế hoạch đào tạo trên
  chuẩn như thạc sĩ, tiến sĩ cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên giỏi.
  Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có 27 trường THPT, đến nay đã có 10 trường được
  công nhận đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2010 - 100% các trường THPT
  trong tỉnh đều đạt chuẩn quốc gia. Xuất phát từ những yêu cầu và thực tiễn của
  ngành GD&ĐT tỉnh nhà. Với cương vị là một người làm công tác quản lý của
  trường THPT chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh được công nhận ngày 25/08/2005
  theo Quyết định số 364/QĐ-UB của UBND tỉnh BR-VT, tôi đã chọn đề tài.
  “Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT đạt
  chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu”

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đề xuất các biện pháp quản lý
  nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV của hiệu trưởng các trường THPT đạt chuẩn quốc
  gia ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

  3.1. Khách thể nghiên cứu

  Công tác QL ĐNGV ở các trường THPT đạt chuẩn quốc gia của tỉnh BR-VT.

  3.2. Đối tượng nghiên cứu


  Các biện pháp quản lý ĐNGV của hiệu trưởng trường THPT chuẩn quốc gia ở
  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  4. Giả thuyết nghiên cứu

  ĐNGV ở các trường THPT chuẩn quốc gia tỉnh BR-VT còn có những hạn chế:
  trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục hiện
  nay. Việc thực hiện các chức năng quản lý giáo dục như: hoạch định, tổ chức, chỉ
  đạo, kiểm tra của hiệu trưởng chưa được quan tâm đúng mức. Nếu khảo sát toàn
  diện thực trạng quản lý ĐNGV thì có thể đề xuất được các biện pháp quản lý của 4
  hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV ở các trường THPT đạt chuẩn quốc
  gia ở tỉnh BR-VT

  5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

  + Hệ thống hóa cơ sở lý luận của vấn đề quản lý đội ngũ giáo viên của trường
  THPT chuẩn quốc gia.
  + Khảo sát thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các
  trường THPT chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  + Đề xuất những biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
  viên của hiệu trưởng các trường THPT đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  6. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu của đề tài

  Nghiên cứu ở các trường THPT đạt chuẩn quốc gia của tỉnh BR-VT giai đoạn
  từ 2004 – 2006 (10 trường). Vì thời gian hạn chế nên luận văn chỉ tập trung nghiên
  cứu công tác quản lý ĐNGV với hoạt động dạy học, không nghiên cứu hoạt động
  giáo dục ( theo nghĩa hẹp).

  7. Phương pháp nghiên cứu

  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

  • Phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại tài liệu, thông tin.

  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

  • Điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến cán bộ quản lý và giáo viên.
  • Tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục của hiệu trưởng
  • Lấy ý kiến chuyên gia

  7.3. Các phương pháp bổ trợ

  • Quan sát, trao đổi, phỏng vấn

  7.4. Phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê

  8. Cấu trúc của luận văn

  Luận văn gồm 3 phần : Mở đầu - Nội dung - Kết luận và kiến nghị
  Mở đầu : Một số vấn đề chung
  Nội dung : Gồm 3 chương
  Chương 1 : Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
  Chương 2 : Thực trạng ĐNGV và việc quản lý ĐNGV của hiệu trưởng các trường THPT chuẩn quốc gia ở tỉnh BRVT.
  Chương 3 : Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT đạt chuẩn quốc gia ở tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.
  Kết luận và kiến nghị
  Danh mục tài liệu tham khảo.
  Phụ lục

  Tài liệu
  File đính kèm
  • LVQLGD009.pdf
   File Type: pdf 1.40 MB , Có 0 lượt tải
  Last edited by nguyenhoangmi; 05-29-2013 at 02:22 PM.


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2011, 09:48 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-30-2011, 12:46 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-20-2011, 11:16 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-08-2011, 07:19 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-15-2011, 04:19 PM

Visitors found this page by searching for:

luan van thac sy quan ly giao duc ve bien phap quan ly doi ngu giao vien thpt

luan van thac sy quan ly giao duc

quan ly doi ngu giao vien

đề tài biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên THPT

cho luan van thac sy quan ly giao duc ve bien phap quan ly doi ngu giao vien thpt

luan van thac sy quan ly giao duc bien phap phat trien doi ngu giao vien thpt

CHO LUAN VAN THAC SY QUAN LY GIAO DUC VE BIEN PHAP QUAN LY DOI NGU GIAO VIEN

cac bien phap nang cao doi ngu giao vien truongthực trạng quản lý đội ngũdien dat ngu phap trong cac bien hieunâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT luận văn tiểu luậnhieu truong truong tieu hoc voi bien phap quan ly cong tac boi duong giao vientinh luong thac sy cho giao vien thptBiện pháp quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lýbien phap quan ly boi duong giao vien thpttieur luận Biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên ở trường Thptluan van thac sy quan ly giao duc thptTiêu luận công tác quan lý đội ngũ giáo viênbiện pháp quản lý của hiệu trưởng về đổi mới phương pháp dạy họcbien phap quan ly doi ngu giao vien cua hieu truong truong pho thonggiao duc quan doihiệu trưởng quản lý đội ngũ giáo viênluan van quan ly viec phat tien lương của hieu trưởngbien phap quan ly doi ngu giao vienbiện pháp quan lý đội ngũ giáo viên trung học phổ thông

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình