Thạc Sỹ Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường mầm non trong Thành Phố Cà Mau
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  aa
  Bài viết
  854
  Tài liệu đã gửi
  853
  Tài liệu được mua
  284
  Tài liệu đã mua
  1
  ID thành viên
  29481
  Gold
  1,821
  Nạp Gold vào tài khoản

  Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường mầm non trong Thành Phố Cà Mau

  TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường mầm non trong Thành Phố Cà Mau
  Information

  MS: LVQLGD035
  SỐ TRANG: 138
  CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  TRƯỜNG : ĐHSP TPHCM
  NĂM: 2008

  Tài liệu


  Information  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài


  Đổi mới quản lý GD đã trở thành chiến lược phát triển đang được Đảng và
  Nhà nước quan tâm. Ở mục 4 trong Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương về việc
  xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL GD đã nhấn mạnh: “ Đổi
  mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà giáo và CBQL giáo dục”, đặc biệt
  “tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác thanh tra chuyên môn và
  quản lý chất lượng GD…” [8, tr.2]. Vì vậy GDMN cũng cần phải đổi mới công tác
  quản lý cho phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý GD của Đảng và nhà nước. Quản
  lý HĐVC cho trẻ MG lớn là một bộ phận của quản lý chuyên môn trong GDMN.
  Nên cần thiết phải quan tâm đến công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản
  lý GD nói chung và quản lý GDMN nói riêng.
  Ngành GDMN đang có những bước chuyển mình lớn, thay đổi cả về hình
  thức lẫn nội dung chương trình chăm sóc GD trẻ nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển
  GDMN như trong chiến lược phát triển GDMN đã đề cập: “Mục tiêu GDMN là
  giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố
  đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp một” [9]. Việc đổi mới
  chương trình chăm sóc GD trẻ trong đó đổi mới HĐVC cho trẻ là trọng tâm của đổi
  mới chương trình GDMN. Do đó, đòi hỏi phải đổi mới cách quản lý HĐVC cho phù
  hợp với đổi mới chương trình GDMN.
  HĐVC là hoạt động chủ đạo của trẻ MG. Trẻ “chơi mà học, học bằng chơi”.
  Qua HĐVC trẻ phát triển toàn diện trí tuệ, nhân cách. Nhấn mạnh về vai trò của
  HĐVC Luật giáo dục sửa đổi năm 2005 đã viết: “Phương pháp GDMN chủ yếu là
  thông qua việc tổ chức các HĐVC để giúp trẻ em phát triển toàn diện” [29]. Nên
  công tác quản lý HĐVC cho trẻ MG nói chung, MG lớn nói riêng là hết sức quan
  trọng nhằm góp phần chuẩn bị cho trẻ vào học ở trường phổ thông .
  MG lớn là lứa tuổi đang chuẩn bị bước vào trường phổ thông. Nên việc phát
  triển tư duy, tưởng tượng, lòng ham hiểu biết là hết sức quan trọng đối với trẻ. Việc
  phát triển trí tuệ và lòng ham hiểu biết cũng như mọi chức năng tâm lý khác chỉ có
  thể diễn ra một cách tốt đẹp trong HĐVC. Vì HĐVC là hoạt động chủ đạo của lứa
  tuổi. Kết quả của việc tổ chức HĐVC không chỉ phụ thuộc vào năng lực của GV mà
  còn phụ thuộc nhiều vào cách quản lý của BGH ở trường MN.
  Hiện nay, các trường MN ở TP Cà Mau đang thực hiện chương trình đổi mới
  theo hình thức hoạt động theo chủ đề, chủ điểm và đang thực hiện thí điểm chương
  trình đổi mới về nội dung lẫn hình thức tổ chức hoạt động chăm sóc GD trẻ.Việc
  quản lý HĐVC cho trẻ MG nói chung, MG lớn nói riêng còn nhiều bất cập, chưa
  đáp ứng được chương trình đổi mới chăm sóc GD trẻ như đã nêu ở trên. Cụ thể là
  cách quản lý còn áp đặt chưa phát huy tính năng động, sáng tạo của GV trong việc
  tổ chức HĐVC cho trẻ MG hoặc thả lỏng chưa quan tâm đến việc chỉ đạo, hướng
  dẫn việc tổ chức HĐVC cho GV dạy MG. Nguyên nhân là năng lực chuyên môn và
  năng lực quản lý còn hạn chế.
  Từ những lý do trên tôi quyết định chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp
  quản lý hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường mầm non trong
  thành phố Cà Mau” nhằm giúp các nhà quản lý thấy rõ thực trạng về công tác
  quản lý HĐVC của BGH ở các trường MN trong TP Cà Mau và đề xuất một số giải
  pháp cơ bản góp phần nâng cao công tác quản lý HĐVC cho trẻ MG nói chung và
  MG lớn nói riêng.

  2. Mục đích nghiên cứu

  Từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm
  nâng cao hiệu quả về việc quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn ở các trường MN công
  lập trên địa bàn TP Cà Mau.

  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

  3.1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động quản lý của Ban giám hiệu các
  trường MN trong TP Cà Mau.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng và giải pháp quản lý HĐVC cho trẻ
  MG lớn ở các trường MN trong TP Cà Mau.

  4. Giả thuyết khoa học

  Việc quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn của BGH ở các trường MN công lập
  trong TP Cà Mau còn nhiều hạn chế, chưa phù hợp với quản lý HĐVC theo hướng
  đổi mới GDMN. Nếu áp dụng tốt các giải pháp quản lý mà đề tài đề xuất sẽ góp
  phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn.

  5. Nhiệm vụ nghiên cứu

  5.1. Nghiên cứu lý luận.
  5.2. Nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn của
  BGH ở các trường MN công lập trong TP Cà Mau.
  5.3. Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý HĐVC
  cho trẻ MG lớn ở các trường MN công lập trong TP Cà Mau.

  6. Phạm vi nghiên cứu

  Quản lý có nhiều cấp, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về quản lý của BGH ở
  các trường MN công lập trong TP Cà Mau về việc quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn.
  Quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn bao gồm nhiều nội dung: 1/ Quản lý các
  khâu trong tiến trình tổ chức HĐVC cho trẻ; 2/ Quản lý về các biện pháp tổ chức
  HĐVC cho trẻ; 3/ Quản lý về công tác kiểm tra, đánh giá GV việc tổ chức HĐVC
  cho trẻ; 4/ Quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho GV về tổ chức HĐVC cho trẻ;
  quản lý về môi trường chơi. Do thời gian và điều kiện nghiên cứu, chúng tôi không
  nghiên cứu quản lý về môi trường chơi mà chỉ nghiên cứu 4 nội dung trên.

  7. Phương pháp nghiên cứu

  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận

  Thu thập tài liệu, đọc sách có liên quan đến công tác tổ chức HĐVC cho trẻ
  MG, nghiên cứu phân tích tổng hợp các loại tài liệu liên quan đến đề tài nhằm hệ
  thống hoá cơ sở lý luận để nghiên cứu làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng.

  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

  -Phương pháp quan sát: Quan sát tất cả các HĐVC của trẻ MG lớn để
  nhằm nắm được các biện pháp tổ chức HĐVC của GV dạy lớp MG lớn và nắm
  được cách chỉ đạo quản lý của BGH ở trường MN công lập trong công tác này.
  -Phương pháp trò chuyện: Trò chuyện với GV và CBQL để nhằm thu thập
  thông tin về quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn của BGH ở các trường MN công lập
  trong TP Cà Mau.
  -Phương pháp điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến: Xây dựng các phiếu
  trưng cầu ý kiến cho tất cả CBQL và GV nhằm thu thập thông tin về quản lý HĐVC
  cho trẻ MG lớn của BGH các trường MN công lập trong TP Cà Mau.
  -Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến của các chuyên gia về sự cần thiết và
  tính khả thi của các giải pháp đã đề xuất nhằm nâng cao công tác quản lý HĐVC
  cho trẻ MG lớn.
  -Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng công thức toán thống kê để tính
  tương quan thứ hạng giữa ý kiến đánh giá của GV và BGH; tính tương quan thứ
  hạng về MĐTH và KQTH của các biện pháp quản lý nhằm tìm độ tin cậy của các ý
  kiến.

  8. Những đóng góp của đề tài

  -Hệ thống hoá được những lý luận về quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn của
  BGH.
  -Đề xuất một số giải pháp về quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn nhằm góp phần
  nâng cao hiệu quả của quản lý HĐVC cho trẻ MG lớn của BGH các trường MN
  công lập trong TP Cà Mau

  Tài liệu
  File đính kèm
  • LVQLGD035.pdf
   File Type: pdf 1.25 MB , Có 0 lượt tải
  Last edited by nguyenhoangmi; 06-05-2013 at 09:14 PM.


 

Visitors found this page by searching for:

tim hieu viec to chuc hoat dong vui choi cho tre mam non

tieu luan bien phap phat trien the chât cho tre o truong mam non

thuc trang quan ly truong mam non

nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo lớn

thuc trang to chuc hoat dong vui choi cho tre mam non

giai phap phat trien tro choicho tre mam mon

đánh giá thực trạng tổ chức họat động vui chơi mầm non

nghien cuu thuc trang hoat dong vui choi tre mam non

phan tich thuc trang hoat dong vui choi tre mau giao

thực trạng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ

cach quan ly tre mg tot

lap de cuu thuc trang to chuc hoat dong vui choi cho tre mau giao lon

thuc trang to chuc hoat dong vui choi

phieu dieu tra hoat dong vui choi cho tre mam non

mot so bien phap chi dao to chưc hoat động vui chơi o trương mau giao

bien phap danh gia giao vien to chuc hoat dong vui choi

bien phap to chuc tro choi dong vai theo chu de cho tre mau giao lon o truơng mam non

thuc trang to chuc hoat dong vui choi cua tre o truong

lien he thuc te viec to chuc hoat dong vui choi cho tre mau giao o truong Mam non

thuc trang hoat dong vui choi cua tre mam non

tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo lớn

chuyen de doi moi hoat dong vui choi trong truong mamm non

tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ

nghien cuu thuc trang to chuc hoat dong vui choi cho tre mau giao be

bien phap to chuc tro choi dong vai theo chu de

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình