Thạc Sỹ Thực trạng quản lý sự phối hợp của nhà trường - gia đình trong công tác giáo dục học sinh ở các trường THPT huyện Cần Đước, tỉnh Long An
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  aa
  Bài viết
  854
  Tài liệu đã gửi
  853
  Tài liệu được mua
  284
  Tài liệu đã mua
  1
  ID thành viên
  29481
  Gold
  1,821
  Nạp Gold vào tài khoản

  Thực trạng quản lý sự phối hợp của nhà trường - gia đình trong công tác giáo dục học sinh ở các trường THPT huyện Cần Đước, tỉnh Long An

  TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng quản lý sự phối hợp của nhà trường - gia đình trong công tác giáo dục học sinh ở các trường THPT huyện Cần Đước, tỉnh Long An
  Information


  MS: LVQLGD051
  SỐ TRANG: 104
  CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM
  NĂM: 2009

  Tài liệu


  Information  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài


  Đảng ta đã khẳng định “Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân”. Điều 3 chương I, Luật giáo
  dục 2005 ghi rõ: “Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành,
  giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường
  kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. Điều 93 đến điều 98 chương VI cuõng đã qui
  định trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội đối với công tác giáo dục và đã thể hiện ý
  nghĩa quan trọng của sự phối hợp nhà trường-gia đình - xã hội [17]. Sự phối hợp nhà trường -
  gia đình - xã hội nếu được thực hiện một cách đồng bộ thì hiệu quả giáo dục sẽ nâng lên, ngược
  lại sự phối hợp này không ăn khớp thì sẽ gây cản trở hoặc khó khăn trong quá trình hình thành
  nhân cách học sinh.
  Một trong những đặc điểm của quá trình giáo dục là quá trình giáo dục diễn ra với những
  tác động giáo dục phức hợp. Trong quá trình giáo dục người được giáo dục chịu nhiều tác động
  từ các phía khác nhau: gia đình, nhà trường, xã hội. Ngay trong gia đình, nhà trường hoặc xã
  hội, người được giáo dục cũng chịu ảnh hưởng của nhiều tác động khác nhau. Ví như trong gia
  đình có những tác động của cha mẹ, của anh chị em, của nếp sống gia đình…. Trong nhà
  trường có những tác động của giáo viên, của tập thể lớp, của nội qui, của nội dung, phương
  pháp tổ chức giáo dục… Trong xã hội có những tác động của các cơ quan thông tin đại chúng,
  của phim ảnh, sách báo, của người lớn… Những tác động đó có thể đan kết vào nhau rất mật
  thiết tạo ra những ảnh hưởng tích cực thống nhất đối với người được giáo dục, hoặc có thể
  ngược chiều nhau tạo ra những “lực nhiễu” gây khó khăn cho quá trình giáo dục. Vì vậy, vấn đề
  đặt ra là cần tổ chức phối hợp tất cả các tác động giáo dục theo hướng tích cực, đồng thời cần
  ngăn chặn, hạn chế đến mức tối đa những tác động tiêu cực.
  Thực tiễn giáo dục cho thấy nhận thức về sự phối hợp nhà trường - gia đình chưa đúng.
  Một số bậc phụ huynh còn xem nhà trường là môi trường giáo dục duy nhất cho trẻ, vì vậy trẻ
  hư thì đỗ lỗi hoàn toàn cho nhà trường là “thầy cô dạy như thế…!”, hoặc đỗ lỗi cho xã hội “xã
  hội quá nhiều tiêu cực, cạm bẫy làm cho con tôi hư….”. Một bộ phận giáo viên ở các trường
  học thì chỉ tập trung cho chất lượng học tập, xem nhẹ giáo dục đạo đức, dẫn đến chỉ biết đỗ lỗi
  cho gia đình và xã hội, chưa thấy mối quan hệ giữa nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục, chưa kết
  hợp “dạy chữ” với “dạy người”. Các lực lượng xã hội lại luôn kêu ca là nhà trường, gia đình
  chưa có giải pháp cho giáo dục, đưa ra xã hội nhiều “phế phẩm”, “sản phẩm của giáo dục chưa
  đáp ứng nhu cầu xã hội….”. Việc đoã lỗi cho nhau giữa ba lực lượng trên xuất phát từ sự phối hợp lỏng lẻo giữa nhà trường - gia đình - xaõ hoäi, là hiện tượng “ trống đánh xuôi kèn thổi
  ngược”. Đây chính là thực trạng của nhiều địa phương trên đất nước ta và chính là nỗi bức xúc
  của nhiều nhà sư phạm, nhà nghiên cứu giáo dục. Nếu sự phối hợp nhà trường - gia đình - xã
  hội được tốt hơn thì những khó khăn trong giáo dục chắc rằng sẽ được hạn chế, những tồn tại
  được đẩy lùi. Trong thực tế, sự phối hợp nhà trường - gia đình ở đây thực ra chỉ có tính bề nổi,
  còn rất nhiều hạn chế, đặc biệt là giải pháp phối hợp như thế nào để đạt hiệu quả, thường xuyên
  và đồng bộ.
  Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Thực
  trạng quản lý sự phối hợp nhà trường-gia đình trong công tác giáo dục học sinh ở các trường
  trung học phổ thông huyện Cần Đước, tỉnh Long An”.


  2. Mục đích nghiên cứu

  Đề tài nhằm đánh giá đúng thực trạng quản lý sự phối hợp nhà trường - gia đình trong
  công tác giáo dục học sinh ở các trường THPT huyện Cần Đước, tỉnh Long An, từ đó đề xuất
  các biện pháp quản lý sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình, góp phần nâng cao chất lượng
  và hiệu quả công tác quản lý sự phối hợp nhà trường - gia đình nói riêng và công tác giáo dục
  nói chung.

  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

  3.1. Khách thể nghiên cứu


  Công tác quản lý hoạt động giáo dục học sinh ở trường THPT

  3.2. Đối tượng nghiên cứu

  Thực trạng quản lý sự phối hợp nhà trường - gia đình trong công tác giáo dục học sinh ở
  các trường THPT huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

  4. Giả thuyết khoa học

  Sự phối hợp nhà trường - gia đình và công tác quản lý sự phối hợp nhà trường - gia đình
  trong công tác giáo dục học sinh ở các trường THPT huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã được
  thực hiện nhưng còn hình thức, lỏng lẻo nên hiệu quả không cao. Việc đánh giá được thực trạng
  này ở địa phương để làm cơ sở xây dựng những biện pháp quản lý phù hợp, đồng bộ góp phần
  nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh ở các trường THPT trong giai đoạn mới.

  5 . Nhiệm vụ nghiên cứu

  5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động phối hợp nhà trường - gia đình trong
  công tác giáo dục học sinh ở trường trung học phổ thông.

  5.2. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý sự phối hợp nhà trường - gia đình
  trong công tác giáo dục học sinh ở trường THPT huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

  5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý sự phối hợp nhà trường - gia đình trong công tác giáo
  dục học sinh ở trường trung học phổ thông.

  6 . Phạm vi nghiên cứu

  Nghiên cứu thực trạng quản lý sự phối hợp nhà trường - gia đình trong công tác giáo dục
  học sinh ở các trường trung học phổ thông thuộc huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

  7. Phương pháp nghiên cứu

  7.1. Phương pháp luận


  - Tiếp cận hệ thống - cấu trúc: là cách thức nghiên cứu đối tượng như một hệ thống toàn
  vẹn, phát triển động, tự hình thành và phát triển thông qua việc giải quyết mâu thuẫn nội tại do
  sự tương tác hợp quy luật của các thành tố tạo ra. Qua đó phát hiện các yếu tố sinh thành, yếu tố
  bản chất và lôgic phát triển của đối tượng trở thành hệ toàn vẹn, tích hợp mang chất lượng mới.
  - Tiếp cận quan điểm lịch sử: khi xem xét sự vật hay một hiện tượng, chúng ta thường
  xem xét quá trình lịch sử của nó. Từ đó thấy được mối quan hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương
  lai của đối tượng nghiên cứu.
  - Tiếp cận quan điểm thực tiễn: việc đề ra các biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu
  quả công tác quản lý sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình, dựa trên khảo sát thực trạng quản
  lý sự phối hợp đó ở các trường THPT. Qua khảo sát, phát hiện những mặt mạnh, mặt yếu,
  những nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp mang tính khả thi hơn.

  7.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể

  7.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận

  Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa những vấn đề lý luận trong các công trình khoa học,
  trong văn kiện của Đảng, luật pháp của Chính Phủ, các chỉ đạo của ngành giáo dục, sách và tạp
  chí chuyên ngành giáo dục… nhằm xác lập cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu.

  7.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

  7.2.2.1. Phương pháp điều tra giáo dục

  - Phương pháp điều tra bằng phiếu: Tác giả sử dụng bộ điều tra bằng bảng câu hỏi cho hai
  nhóm đối tượng: + Nhóm 1 bao gồm cán bộ quản lý và giáo viên (mẫu 1: Phiếu điều tra dành cho cán bộ
  quản lý, giáo viên có 180 phiếu)
  + Nhóm 2 gồm cha mẹ học sinh (mẫu 2: Phiếu điều tra dành cho cha mẹ học sinh có 120
  phiếu)
  Các số liệu điều tra sẽ là những thông tin quan trọng để đề xuất những giải pháp khoa học
  có tính thực tiễn.

  7.2.2.2. Phương pháp phỏng vấn

  Tác giả phỏng vấn trực tiếp các nhóm đối tượng bao gồm: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng,
  giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh nhằm thu thập thông tin về quản lý hoạt động phối hợp
  nhà trường - gia đình ở các trường THPT.

  7.2.2.3. Phương pháp quan sát sư phạm

  Phương pháp này nhằm thu thập thông tin về quản lý hoạt động phối hợp nhà trường - gia
  đình ở các trường THPT.

  7.2.2.4. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia

  Mục đích phương pháp là xin ý kiến của một số nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm, nhà
  lãnh đạo giáo dục và các chuyên viên, nhằm hiểu rõ thực trạng và một số đề xuất hợp lý.

  7.2.3. Phương pháp thống kê toán học (xử lý thông tin)

  Phương pháp này nhằm xử lý kết quả nghiên cứu thực trạngvà nguyên nhân của thực trạng,
  làm cơ sở đề xuất các biện pháp. Để xử lý số liệu điều tra tác giả dùng phương pháp thống kê
  toán học, xử lý số liệu trên phần mềm (SPSS) để tính về số liệu phần trăm, điểm trung bình, từ
  đó phân tích, đánh giá nhằm đưa ra những kết luận phù hợp

  Tài liệu
  File đính kèm
  • LVQLGD051.pdf
   File Type: pdf 1.01 MB , Có 0 lượt tải
  Last edited by nguyenhoangmi; 06-06-2013 at 05:12 PM.


 

Visitors found this page by searching for:

bien phap phoi hop nha truong va gia dinh

quan ly su phoi hop

su phoi hop giua giao vien chu nhiem va gia dinh

phoi hop nha truong gia dinh xa hoi

thuc trang ket hop 3 moi truong giao duc long leo

phieu khao sat ve su phối hơp giữa ba moi trương giao duc

phan tich danh gia thuc trang phoi hop cua hieu truong

cơ sở lý luận cua su phoi hop giua giao vien chu nhiem VA GIA DINH TRONG QUA TRINH GIAO DUC HS O YTUONG THCS

thạc sĩ- thực trạng công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh tỉnh long an

phieu dieu tra giao vien day vat ly

thực trạng phối hợp giáo dục

thuc trang su phoi hop giua giao vien chu nhiem va gia dinh trong giao duc hs

su phoi hop giua giao vien chu nhiem va gia dinh trong qua trinh giao duc hs

phieu dieu tra thuc trang dao duc cua hoc sinh

câu hỏi cho phiếu điều tra đề tài thực trạng công tác phối hợp giữa gia đình

co so ly luan su phoi hop giua giao vien chu nhiem va gia dinh trong qua trinh giao duc

bai phat bieu phoi hop giua cong an va quan ly truong

su phoi ket gia dinh nha

tieu luan ve su phoi hop giua nha truong va gia dinh o thpt

lap phieu dieu tra ve cong tac phoi hop giua gia dinh va nha truong trong viec giao duc hoc sinh

đặc điểm của quá trình giáo dục thể hiện như thế nào ở cơ sở giáo dụcnhung kinh nghiem phoi hopcua giao vien voi cha me hoc sinhthực trạng sự phối hợp giữa nhà trường - gia đìnhthực trạng phối hợp nhà trường và gia đình“thực trạng quản lý sự phối hợp nhà trường-gia đình trong công tác giáo dục học sinh ở các trường trung học phổ thông

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình