Information

I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
Hiện nay, Thư viện có vai trò quan trọng trong mổi trường học. Thư viện không chỉ là nơi lưu trữ sách, báo, tạp chí và các loại tài liệu, các Văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành… mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hoá trong nhà trường góp phần thúc đẩy phong tào giảng dạy và học tập của đông đảo giáo viên và học sinh, Xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu trong học sinh và Xây dựng nếp sống văn hoá mới cho mổi thành viên trong nhà trường. Vì vậy, thư viện phải hoạt động tích cực cụ thể thoả mãn phần nào nhu cầu ngày càng lớn về sách và tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác phục vụ giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa hiện nay.
Với thực trạng chung của các thư viện hiện nay là vốn tài liệu còn nghèo nàn, thiếu về chất lượng và cả về số lượng. Nguồn kinh phí còn eo hẹp thì việc Xây dựng vốn tài liệu để dần đưa thư viện đi vào hoạt động là vấn đề làm cho cán bộ thư viện boăn khoăn, trăn trở. Từ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn đó, dựa trên những việc đã làm được và cũng chính là lí do tôi chọn đề tài: Xây dựng vốn tài liệu và tổ chức hoạt động của thư viên trường học.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ :
1. Đặc điểm tình hình :
3.2. Vận động giáo viên và học sinh quyên góp sách cho Thư viện :
4. Kết quả.
4.1 Tổ chức hoạt động và tăng cường công tác quản lý :
4.2 Tổ chức tốt việc đọc và mượn sách :
4.3 Tăng cường công tác quản lí :
4.4 Kết quả :
4.5 Bài học rút ra :
4.6 Những đề nghị :
III. KẾT LUẬN :

Tài liệu