Information
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Hiện nay, việc tập luyện và tham gia thi đấu điền kinh đã trở thành truyền thống hàng năm thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện và thi đấu. Nội dung giảng dạy điền kinh trong nhà trường cũng rất đa dạng và phong phú.
Trong các môn của điền kinh, nhảy xa là một trong số các môn có Lịch sử Phát triển lâu đời. Từ phương pháp để người xưa vượt qua các hào rãnh trong săn bắn, hái lượm... nhảy xa dần trở thành một phương tiện rèn luyện để Phát triển các tố chất thể lực, đặc biệt là tốc độ, sức mạnh tốc độ, sự Phát triển linh hoạt, khéo léo và trở thành một môn thể thao.
Trong các kỹ thuật nhảy xa là nội dung thường được các vận động viên có trình độ cao lựa chọn để thi đấu. Đây là kỹ thuật phức tạp, hoạt động khơng mang tính chu kỳ, đòi hỏi người tập phải nắm vững những tư duy động tác đồng thời thực hiện động tác một cách nhịp nhàng, thuần thục.
Như chúng ta đã biết thành tích của các môn phụ thuộc vào tốc độ bay ban đầu và góc độ bay nhưng khơng thể bỏ qua hai yếu tố đó là kỹ thuật và thể lực. Hai yếu tố này có mối Quan hệ khăng khít, có tác dụng thúc đẩy để đạt thành tích cao. Đặc biệt là yếu tố kỹ thuật, qua kinh nghiệm thực tế của các huấn luyện viên lâu năm và các công trình nghiên cứu khoa học thể dục Thể thao của các tác giả trong nước đã chứng minh rằng động tác kỹ thuật càng thành thục, chính xác thì càng tiết kiệm được sức, vận dụng và phát huy được khả năng dùng sức của cơ thể giúp nâng cao thành tích của mình. Tuy nhiên trong quá trình học tập của học sinh hiện nay, học sinh thường mắc những sai lầm rất cơ bản trong học kỹ thuật. Chính yếu tố này đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích học tập và thi đấu của các em mà hai yếu tố đó lại chính là kết quả giai đoạn chạy đà, giậm nhảy tạo ra.
Từ sự phân tích nếu trên tôi mạnh dạn nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm : “Lựa chọn một số bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc phải trong học kỹ thuật chạy đà giậm nhảy của kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh khối THCS
Mục đích: nghiên cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh khối THCS (khối 8,9 )
Nhiệm vụ của sáng kiến kinh nghiệm:
* Nhiệm vụ 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn để lựa chọn một số bài tập nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh khối THCS
* Nhiệm vụ 2: Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả một số bài tập khắc phục những sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh khối THCS


MỤC LỤC
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
B. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
I. Cơ sở lý luận của Sáng kiến:
1. Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước về cơng tác giáo dục thể chất.
2. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 13 - 14.
a. Đặc điểm về sinh lý ở lứa tuổi 13 - 14.
b. Đặc điểm Tâm lý lứa tuổi.
3. Những yếu tố ảnh hưởng và quyết định đến độ bay xa của lần nhảy
4. Nguyên tắc lựa chọn bài tập.
II. Cơ sở thực tiễn của sáng:
1. Về cơ sở vật chất:
2. Về phương pháp giảng dạy nhảy xa của giáo viên nhà trường:
C. PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC VIẾT SÁNG KIẾN:
I. Phương pháp:
1. Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu.
2. Phương pháp kiểm tra sư phạm:
3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
II. Đối tượng của sáng kiến:
1. Một số sai lầm thường mắc của học sinh khối THCS trong kỹ thuật giai đoạn chạy đà, giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
2. Lựa chọn số bài tập sửa chữa những sai lầm thường mắc khi học kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi:
3. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả một số bài tập sửa chữa sai lầm thường mắc trong học kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy của kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi:.
D. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ:
I. Những bài học kinh nghiệm:
II. Kiến nghị:
III. Kết luận:

Tài liệu