Information
A/ PHẦN MỞ ĐẦU.

I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Thư viện trường học có một vai trò rất quan trọng. Nó là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học, Xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu của giáo viên, đọc sách của học sinh và Xây dựng nếp sống văn hoá mới cho các thành viên của nhà trường.
Thư viện là nơi cung cấp cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, các loại từ điển để tra cứu, các loại sách báo, tạp chí các loại tài liệu, cần thiết của Đảng, Nhà nước và của các cấp các ngành phục vụ giảng day, học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến thức các môn khoa học, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Hiện nay, một số trường vẫn còn xem nhẹ công tác thư viện. Chưa có sự quan tâm đúng mức về các hoạt động của thư viện nhà trường. Cán bộ thư viện kiêm nhiệm quá nhiều việc, Hiệu trưởng thiếu sự chỉ đạo và quản lý sát sao về công tác này, hoặc quản lý còn lỏng lẻo dẫn đến hiệu quả công tác thư viện không đạt yêu cầu.
Vì vậy, cần phải làm thế nào để Xây dựng thư viện trường học đạt hiệu quả chủ động khai thác vốn sách, tổ chức các hoạt động của thư viện, quản lý thư viện, để kịp thời bổ sung các loại sách, tài liệu mới, sử dụng và quản lý chặt chẽ kinh phí Đầu tư cho thư viện của nhà trường đúng mục đích. Đó là điều mà tôi băn khoăn, trăn trở trong vai trò công tác quản lý của mình. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “Hiệu trưởng chỉ đạo và quản lý công tác thư viện ở trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân”.
II/ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ.
1/ MỤC TIÊU.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác thư viện ở trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện CưMgar những vấn đề đặt ra trước mắt, đề ra những giải pháp nhằm chỉ đạo, quản lý công tác thư viện nhà trường đạt hiệu quả.
2/ NHIỆM VỤ.
Khảo sát tình hình thực tế, đánh giá thực trạng công tác thư viện của nhà trường. Nêu ra những giải pháp tích cực để chỉ đạo, quản lý công tác thư viện nhà trường qua các việc làm cụ thể hàng tuần, hàng tháng. Nêu được kết quả thực hiện qua 3 năm 2007 – 2008; 2008 – 2009; 2009 – 2010.
3/ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
Công tác thư viện trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân huyện CưMgar từ năm học 2007 – 2008; 2008 – 2009; 2009 – 2010.
Thời gian nghiên cứu : từ tháng 12/2009 – 3/2010.
4/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu, các Văn bản pháp qui về thư viện.
- Phương pháp khảo sát, điều tra biểu mẫu, số liệu.


5/ BỐ CỤC ĐỀ TÀI.
Đề tài gồm 3 phần:
A/ Phần mở đầu.
B/ Phần nội dung.
I/ Cơ sở lý luận – cơ sở thực tiễn, thực trạng ở trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện CưMgar.
1/ Cơ sở lý luận.
2/ Cơ sở thực tiễn.
II/ Những vấn đề đặt ra và giải pháp để quản lý chỉ đạo công tác thư viện ở trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện CưMgar.
1/ Những vấn đề đặt ra.
2/ Những giải pháp quản lý, chỉ đạo công tác thư viện ở trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện CưMgar.
III/ Kết quả đề tài.
C/ Kết luận và kiến nghị.
1/ Kết luận.
2/ Kiến nghị.
Tài liệu