Information
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường. Vì vậy, đòi hỏi người quản lý phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao cả về trình độ lý luận Chính trị cũng như trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên.
Hiện nay, toàn ngành đang tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, vấn đề nâng cao trình độ lý luận Chính trị và trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên ngày càng trở nên cấp bách. Có thực hiện tốt điều này thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao. Sản phẩm của nhà trường, kết quả giáo dục của nhà trường thể hiện ở chất lượng dạy và học. Chính vì vậy mà người giáo viên phải có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phải nhận thức được đầy đủ đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng trong đó có đổi mới Giáo dục phổ thông. Bản thân giáo viên phải tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện. Đồng thời phải nhận được sự chăm lo, bồi dưỡng của tập thể nhà trường dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng.
Thực tiễn trong thời gian qua, chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng hơn. Là cán bộ quản lý nhà trường, tôi luôn băn khoăn, trăn trở và xác định làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy và học cũng như chất lượng giáo dục.
Để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục củng cố, hoàn thiện các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia, tôi thấy cần phải nâng cao hơn nữa trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Vì vậy, tôi chọn đề tài “Kinh nghiệm Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên”.
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Mục đích
Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm giúp
giáo viên có đủ năng lực thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao sự


hiểu biết về các vấn đề giáo dục, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp và đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, sự Phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục. Xây dựng một đội ngũ giáo viên mạnh về số lượng và vững về chất lượng để có khả năng thực hiện nội dung giáo dục toàn diện của nhà trường.
- Xác định thực trạng công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhầm nâng cao chất lượng đội ngũ. Từ việc nâng cao chất lượng đội ngũ gĩp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện.
2. Yêu cầu
Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt thì Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cần xác định đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, đối tượng và thời điểm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
- Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả. Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, được thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối chuyên môn.

Báo cáo chia làm 3 chương
Tài liệu