Câu 1: Anh, chị hãy trình bày khái niệm về chương trình môn học? Phân tích 1 môn học cụ thể mà anh, chị đang giảng dạy?
Chương trình môn học là một loại văn bản mang tính pháp quy, được nhà nước tổ chức biên soạn, tổ chức phê duyệt và cho phép lưu hành thống nhất trên cả nước.
Yêu cầu của chương trình môn học là phải thể hiện được mục tiêu dạy học môn học, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung dạy học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, cách thức đánh giá kết quả dạy học đối với mỗi loại đối tượng hoặc mỗi bậc trình độ đào tạo.
Cấu trúc của một chương trình môn học phải phản ánh đủ các thành phần sau:
1. Tên môn học
2. Thời lượng của môn học
3. Đối tượng học tập (trình độ đào tạo)
4. Giới thiệu chung về môn học
5. Mục tiêu môn học
6. Điều kiện đầu vào
7. Nội dung tổng quát của chương trình
8. Đánh giá kết quả học tập môn học
9. Các nguồn lực cần thiết để dạy và học môn học
10. Nội dung chi tiết của chương trình
11. Hướng dẫn sử dụng chương trình
12. Tài liệu tham khảo

..................
Câu 2: Anh, chị hãy thiết kế giáo án lý thuyết để giảng dạy 1 bài học thuộc chuyên ngành.