Câu hỏi:
Anh chị trình bày các nguyên tắc QUẢN LÝ GIÁO DỤC.
Ứng với mỗi nhóm nguyên tắc, nêu một ví dụ cụ thể.


BÀI LÀM:

QLGD được hiểu là hệ thống những tác động tự giác ( có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp qui luật ) của chủ thể quản lý đến tập thể giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường.

Trong quá trình quản lý giáo dục phải đảm bảo hệ thống các nguyên tắc. Nguyên tắc QLGD là những luận điểm cơ bản, những yêu cầu, những tiêu chuẩn chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức hoạt động của các cơ quan QLGD. Bản thân các nguyên tắc cũng phát sinh từ các qui luật khách quan, từ các quá trình phát triển nhất định, tức là xuất phát từ những nhân tố khách quan ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình QLGD. Đó là những quan điểm cơ bản được xây dựng trên cơ sở khoa học, là những phương hướng, nền tảng phù hợp với những đòi hỏi về chính trị, kinh tế- xã hội, về giáo dục...Dựa trên những nguyên tắc đó, người ta có thể đánh giá hoạt động quản lý có hợp pháp hay không, có hiệu quả hay không. Nguyên tắc QLGD biểu hiện mối quan hệ khách quan có tính qui luật, mang tính chất chính trị, kinh tế - xã hội trong việc tổ chức và hoạt động quản lý giáo dục. Do đó , có thể coi nguyên tắc như “ ngọn đèn pha” về quan điểm và tư tưởng chỉ đạo soi sáng cho hoạt động QLGD.

Các nguyên tắc QLGD không phải bất di bất dịch, không thay đổi, ngược lại chúng luôn luôn phát triển, bởi các sự vật hiện tượng giáo dục mà chúng phản ánh thường xuyên vận động và phát triển; mặt khác, còn bởi các phương tiện và khả năng nhận thức của chúng ta cũng luôn luôn phát triển, kinh nghiệm vận dụng qui luật khách quan cũng ngày càng phong phú.

Hệ thống nguyên tắc QLGD thường được phân chia theo ba nhóm có quan hệ với nhau:

Nhóm thứ nhất : những nguyên tắc chính trị - xã hội. Đây là nhóm nguyên tắc chung biểu thị những đặc điểm chính trị , biểu thị tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động QLGD, đồng thời phản ánh các qui luật, các quan hệ và các quá trình khách quan của giáo dục và QLGD.

Nhóm này bao gồm các nguyên tắc: nguyên tắc tính đảng, tính giai cấp của quản lý Nhà nước về giáo dục ; nguyên tắc kết hợp Nhà nước và nhân dân ; nguyên tắc tập trung dân chủ ; nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Như ta biết , QLGD thuộc phạm trù quản lý xã hội, do đó nhóm nguyên tắc này được chế ước bởi bản chất xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta.