CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

2
1.1. Khái niệm về chức năng QLGD
1.2. chức năng QLGD

1.3. Mối liên hệ giữa các chức năng trong QLGD
I. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
3
1.1. Khỏi ni?m
Chức năng quản lý: Là một dạng hoạt động quản lý chuyên biệt thông qua đó chủ thể quản lý tác động vào đối tượng quản lý nhằm thực hiện mục tiêu nhất định
Chức năng quản lý giáo dục:" Một dạng hoạt động quản lý chuyên biệt thông qua đó chủ thể quản lý tác động vào đối tượng quản lý nhằm thực hiện mục tiêu quản lý giáo dục nhất định."
4
1.2 Phân loại chức năng quản lý giáo dục
Có nhiều quan điểm khác nhau về phân loại các chức năng QL
Theo truyền thống, H. Fayol đưa ra 5 chức năng quản lý đó là :
1. Kế hoạch (Planning)
2. Tổ chức (organising)
3. Chỉ huy (Dirccting)
4. Phối hợp (Co - ordinating)
5. Kiểm tra (Controlling)
5
Theo D.M. Kruk có 5 chức năng, đó là :
1. Kế hoạch
2. Tổ chức
3. Phối hợp
4. Chỉ đạo
5. Kiểm kê và kiểm tra
Theo G. Kh. PôPốp :
Quản lý sơ bộ (xác định mục tiêu, dự đoán, ..)
2. Quản lý cụ thể (tổ chức, ra lệnh, chỉ huy)
3. Kiểm tra (kiểm kê, phân tích, mối liên hệ ngược)
6
Theo UNESCO bao gồm 8 chức năng QL :
1. Xác định nhu cầu
2. Thẩm định và phân tích dữ liệu
3. Xác định mục tiêu
4. Kế hoạch hoá
5. Triển khai công việc
6. Điều chỉnh
7. Đánh giá
8. Sử dụng liên hệ ngược và tái xác định các vấn đề cho quá trình quản lý tiếp theo.
7
Theo quan điểm quản lý hiện đại, từ những chức năng quản lý đã nêu có thể khái quát một số chức năng quản lý nền tảng sau:
- Kế hoạch
- Tổ chức
- Chỉ đạo
- Kiểm tra
8
1.3. Quá trình quản lý giáo dục
Quá trình quản lý là "Quá trình hoạt động của chủ thể quản lý nhằm thực hiện hệ thống các chức năng quản lý để đưa hệ quản lý tới mục tiêu đã dự kiến"
Chu trình quản lý là sự kết hợp các chức năng quản lý theo trật tự thời gian xác định, trong đó các hoạt động quản lý kế tiếp nhau v� lặp đi lặp lại.
9
1.4.1 Chức năng kế hoạch trong quá trình QLGD
1) Khái niệm: Là quá trình xác định các mục tiêu phát triển giáo dục và quyết định những biện pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu đó.
Nhiệm vụ để thực hiện chức năng kế hoạch
- Xác định đúng mục tiêu phát triển giáo dục;
- Quyết định dùng những biện pháp mang tính khả thi.
1.4 Các chức năng QL & QLGD
10
2) Vị trí: Là vị trí đầu tiên trong quá trình QL.
3) Vai trò: