Information
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1. Lý do khách quan:
2. Lý do chủ quan:
3. Đối với bản thân:
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
B. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN VÀO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY.
1. Thực trạng sử dụng phương pháp trực quan vào các Phương pháp dạy học ở THCS hiện nay:
2. Định hướng đổi mới.
4. Tư tưởng chỉ đạo:
5. Quy trình thao tác sử dụng phương tiện vào phương pháp nêu vấn đề:
II. THỰC HIỆN SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ MÔN SINH HỌC THCS.
2. Đặc trưng bộ môn sinh học:
3. Yêu cầu cơ bản của dạy học sinh học sử dụng phương tiện vào phương pháp nêu vấn đề.
4. Một số chú ý khi sử dụng phương tiện trực quan trong dạy sinh học theo phương pháp nêu vấn đề.
5. Một số hình thức tổ chức học tập có tác dụng tích cực hóa học tập cho học sinh.
CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT THỰC TIỄN
I. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT:
1. Ưu điểm:
2. Nhược điểm và những tồn tại cần xây dựng.
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH VIỆC GIẢNG DẠY SINH HỌC Ở TRƯỜNG THCS HIỆN NAY
I. VỀ TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CHUNG.
II. VỀ KHÂU SOẠN BÀI:
III. CĂN CỨ VÀO NỘI DUNG KIẾN THỨC XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG THÍCH HỢP ĐỂ HỌC SINH TÌM TÒI PHÁT HIỆN THEO CON ĐƯỜNG NHẬN THỨC.
C. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu