Nguyên tắc quản lý có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý, nó định hướng, hướng dẫn hoạt động quản lý, đảm bảo cho quản lý đi đúng quỹ đạo và đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy trong công tác quản lý phải đề ra và chấp hành đúng hệ thống các nguyên tắc quản lý.
Bước sang thế kỷ XXI, với sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng, khoa học quản lý nói chung, quản lý giáo dục nói riêng có những bước phát triển mới mang tính thời đại. Chưa bao giờ người quản lý đứng trước thách thức và cơ hội như hiện nay. Cũng chưa bao giờ cách thức quản lý ảnh hưởng đến sự thành bại đến các cộng đồng một cách to lớn và trực tiếp như hiện nay và cải tiến quản lý trở thành một nhiệm vụ quan trọng. Muốn quản lý giáo dục có hiệu quả, trước hết chúng ta phải nắm bắt và vận dụng những kiến thức khoa học quản lý giáo dục vào thực tiễn, trong đó, trước hết cúng ta phải hiểu rõ các nguyên tắc quản lý giáo dục.
Trong thời gian qua, một số cán bộ quản lí của chúng ta có hiện tượng sa sút về phẩm chất đạo đức, có tính ngạo mạn, xem thường người dưới quyền , xa rời quần chúng, muốn sống cuộc sống hưỡng thụ, lề lối làm việc tự do, quản lý không tuân theo một hệ thống nguyên tắc nào, .v.v không có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực của người cán bộ. Đây là một vấn đề cần được lên án và phải giải quyết triệt để.
Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong điều kiện toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế thế giới, gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), nhiệm vụ đặt ra cho ngành giáo dục - đào tạo hết sức nặng nề, ngành giáo dục phải cung cấp cho xã hội những nhân tài và nguồn lực dồi dào và có chất lượng - những con người có tầm cở tương ứng. Để hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ lớn lao đó chúng, là những người cán bộ quản lí giáo dục thì phải ý thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với yêu cầu đặt ra của xã hội đối với giáo dục, cụ thể là chúng ta phải luôn luôn học tập, rèn luyện trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là kiến thức khoa học quản lý, xây dựng cho mình những phẩm chất và năng lực, nguyên tắc và phương pháp quản lý của người lãnh đạo làm sao cho công tác hoạt động quản lí giáo dục có hiệu quả. Đặc biệt là phải hiểu rằng: việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý giáo dục có đạt hiệu quả hay không phụ thuộc vào tài năng của nhà quản lý, còn bản thân các nguyên tắc quản lý giáo dục không phải là cái quyết định thành công của nhà quản lý.