Information
LỜI CẢM ƠN 1
MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1 4
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG 4

I. UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG 4
1. Quá trình hình thành và phát triển của UBND huyện Kiến Xương 4
2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Kiến Xương 4
II. PHÒNG NỘI VỤ - LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 10
1. Quá trình hình thành và phát triển 10
2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ - lao động -Thương binh và Xã hội 12
CHƯƠNG 2 15
THỰC TRẠNG VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG 15

I. KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 15
1. Khái niệm 15
2. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại UBND huyện Kiến Xương. 16
II. THỰC TRẠNG VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG. 17
1. Thể thức, các yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 17
2. Thực trạng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý hành chính nhà nước tại UBND huyện Kiến Xương. 18
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP. 29
1. Kiến nghị 29
2. Giải pháp. 29
KẾT LUẬN 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32
Tài liệu