Information
LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
1/. Tóm tắt tình huống: 2
2/. Diễn biến tình huống: 3
3./ Phân tích tình huống: 4
3.1 Bà Nguyễn Thị A: 9
*Mặt tích cực: 9
* Mặt hạn chế: 10
3.2 Phòng Công thương huyện: 11
*Mặt tích cực: 11
*Mặt hạn chế: 12
3.3 Cán bộ địa chính thị trấn: 12
* Mặt tích cực: 12
* Mặt hạn chế: 12
3.4 Thanh tra Sở Xây dựng: 13
*Mặt tích cực: 13
*Hạn chế: 13
3.5 Chủ tịch UBND huyện K: 13
NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ: 14
TÓM LẠI: 16
4/- Các phương án giải quyết khiếu nại của Bà Nguyễn Thị A: 16
5/- Chọn phương án tối ưu: 18
KIẾN NGHỊ-KẾT LUẬN: 19
1/-Kiến nghị: 19
2/- Kết luận: 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO 22
Tài liệu