Information
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 6
VĂN PHONG, NGÔN NGỮ - MỘT YẾU TỐ 6
TẠO NÊN CHẤT LƯỢNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 6

1.1. Khái quát chung về văn bản QLNN 6
1.1.1. Khái niệm văn bản quản lý nhà nước 6
1.1.2. Vai trò của văn bản QLNN 7
1.1.2.1. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là cơ sở đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý 7
1.1.2.2.Văn bản là phương tiện hữu hiệu trong việc truyền đạt các quyết định quản lý 8
1.1.2.3.Văn bản là phương tiện kiểm tra,theo dõi hoạt động của bộ máy lãnh đạo và quản lý 9
1.1.2.4. Văn bản là công cụ xây dựng hệ thống pháp luật 10
1.1.3. Phân loại văn bản quản lý nhà nước 11
1.2. Những yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ văn bản QLNN 15
1.2.1. Phong cách ngôn ngữ hành chính - công vụ 15
1.2.1.1. Khái niệm phong cách chức năng 15
1.2.1.2. Phân loại phong cách chức năng 16
1.2.1.3. Khái niệm phong cách ngôn ngữ hành chính-công vụ 17
1.2.1.4. Đặc điểm văn phong hành chính - công vụ 18
1.2.2. Yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong văn bản QLNN 21
1.2.2.1. Về cách dùng từ ngữ 21
1.2.2.2. Về sử dụng câu 28
1.2.2.3. Vai trò của văn phong, ngôn ngữ đối với chất lượng văn bản 30
CHƯƠNG II 32
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG YÊN PHỤ 32

2.1. Tổng quan về UBND phường Yên Phụ 32
2.1.1. Vị trí địa lý, dân cư phường Yên Phụ 32
2.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Phường Yên Phụ 32
2.1.2.1. Trong lĩnh vực kinh tế 32
2.1.2.2. Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải 33
2.1.2.3. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thể dục thể thao 34
2.1.2.4. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thi hành pháp luật ở cơ sở 34
2.1.2.5. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo 35
2.1.2.6. Trong việc thi hành pháp luật 35
2.1.2.7. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND 35
2.1.3. Nguyên tắc làm việc của UBND phường 36
2.1.4. Về ban hành văn bản của UBND phường 39
2.1.5. Cơ cấu tổ chức 40
2.1.6. Hệ thống văn bản của UBND phường 43
2.2. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong văn bản quản lý nhà nước của UBND phường Yên Phụ 44
2.2.1. Số lượng văn bản 44
2.2.2.Đánh giá 44
2.2.2.1.Ưu điểm 45
2.2.2.2. Những tồn tại cần khắc phục 46
2.2.2.2.1. Về sử dụng từ ngữ 46
2.2.2.2.2. Về kỹ thuật cú pháp 61
2.2.2.3. Hậu quả của việc không đảm bảo những yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ đối với chất lượng của văn bản 79
2.2.2.4. Nguyên nhân của những hạn chế 80
CHƯƠNG III 84
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO YÊU CẦU 84
VỀ SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN QUẢN LÝ 84
NHÀ NƯỚC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG YÊN PHỤ 84

3.1. Hoàn thiện quy định pháp luật về soạn thảo và ban hành văn bản 84
3.2. Xây dựng và sử dụng hợp lý các văn bản mẫu 85
3.2.1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc mẫu hoá văn bản 85
3.2.2. Một số vấn đề kỹ thuật trong quá trình xây dựng các văn bản mẫu 86
3.2.3. Đề xuất mẫu một số văn bản cụ thể 88
3.3. Về đội ngũ cán bộ công chức 101
3.4. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác soạn thảo văn bản 103
3.5. Một số kiến nghị khác 103
KẾT LUẬN 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106
Tài liệu