Information
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÓI NGHÈO 3

1.1. Lý luận về đói nghèo 3
1.1.1. Khái niệm và chuẩn đói nghèo 3
1.1.1.1. Trên thế giới 3
1.1.1.2. Ở Việt Nam 4
1.1.2. Nguyên nhân đói nghèo 5
1.1.2.1. Nguyên nhân khách quan 5
1.1.2.1.1. Điều kiện tự nhiên 5
1.1.2.1.2. Chiến tranh, xung đột sắc tộc và tôn giáo 6
1.1.2.1.3. Rủi ro do thiên tai và các rủi ro khác 6
1 1.2.1.4. Chính sách vĩ mô của Chính phủ 7
1.1.2.2. Nguyên nhân chủ quan 8
1.1.2.2.1. Nguồn lực hạn chế 8
1.1.2.2.2. Trình độ học vấn thấp 9
1.1.2.2.3. Dân số 9
1.1.2.2.4. Bệnh tật và sức khỏe yếu kém 10
1.1.3. Tác động của đói nghèo tới sự phát triển 10
1.1.4. Vai trò của Chính phủ trong xóa đói giảm nghèo 12
1.2. Thực tiễn đói nghèo và chương trình xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam 13
1.2.1. Thực tiễn đói nghèo ở Việt Nam 13
1.2.2. Quan điểm và mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam 17
1.2.2.1. Quan điểm xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước 17
1.2.2.2. Mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam đến năm 2010 19
1.2.2.2.1. Mục tiêu tổng quát 19
1.2.2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 20
1.2.2.2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt đến năm 2010 20
1.2.3. Tổ chức bộ máy thực hiện Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo ở nước ta 20
CHƯƠNG II 23
THỰC TRẠNG ĐÓI NGHÈO VÀ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 23
Ở TỈNH QUẢNG TRỊ 23

2.1. Khái quát về tỉnh Quảng Trị 23
2.1.1. Điều kiện tự nhiên 23
2.1.2. Kinh tế - xã hội 25
2.1.3. Cơ sở hạ tầng 27
2.1.4. Dân số 27
2.2. Thực trạng đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo ở Quảng Trị 27
2.2.1. Thực trạng đói nghèo của tỉnh Quảng Trị 27
2.2.2. Nguyên nhân nghèo cấp hộ gia đình ở Quảng Trị 31
2.3. Những thành tựu và hạn chế trong công tác xoá đói giảm nghèo ở Quảng Trị 32
2.3.1. Những thành tựu 32
2.3.1.1. Về tín dụng ưu đãi hộ nghèo 32
2.3.1.2. Công tác khuyến nông, lâm, ngư, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất cho người nghèo 32
2.3.1.3. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng xã nghèo 33
2.3.1.4. Công tác định canh, định cư, di dân, kinh tế mới 33
2.3.1.5. Công tác tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo các cấp 35
2.3.1.6. Hỗ trợ cho người nghèo về y tế và giáo dục 36
2.3.1.7. Hỗ trợ người nghèo về nhà ở 38
2.3.1.8. Việc thực hiện chính sách an sinh – xã hội 39
2.3.1.9. Cải cách thủ tục hành chính giúp giảm nghèo 39
2.3.2. Những tồn tại và bài học kinh nghiệm 40
2.3.2.1. Tồn tại chung 40
2.3.2.2. Tồn tại trong việc thực hiện các chương trình kế hoạch 41
2.3.2.3. Những bài học kinh nghiệm 43
CHƯƠNG III 45
GIẢI PHÁP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở QUẢNG TRỊ 45
TRONG THỜI GIAN TỚI 45

3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo 45
3.1.1. Mục tiêu chung 45
3.1.2. Chỉ tiêu cụ thể 45
3.1.3. Nhiệm vụ chủ yếu công tác xóa đói giảm nghèo trong thời gian tới 46
3.2. Kiến nghị các giải pháp xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị 46
3.2.1 Giải pháp về kin tế 46
3.2.1.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 46
3.2.1.1.1. Phát triển Nông nghiệp 46
3.2.1.1.2. Phát triển mạnh lâm nghiệp 47
3.2.1.1.3. Nuôi trồng thuỷ sản và khai thác hải sản xa bờ 47
3.2.1.1.4. Cải thiện hoạt động khuyến nông, dạy nghề ngắn hạn, hỗ trợ phát triển ngành nghề cho hộ nghèo 47
3.2.1.2. Mở rộng khả năng tiếp cận vốn vay, tín dụng cho hộ nghèo 49
3.2.1.3. Phát triển cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo, vùng nghèo 50
3.2.1.4. Định canh - định cư, di dân, kinh tế mới 50
3.2.2. Giải pháp về xã hội 51
3.2.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xóa đói giảm nghèo 51
3.2.2.2. Chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế 51
3.2.2.3. Chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục 53
3.2.2.4. Hỗ trợ người nghèo về nhà ở 53
3.2.2.5. Hỗ trợ người nghèo về Văn hoá - thông tin 54
3.2.2.6. Phát triển mạng lưới an sinh xã hội 54
3.2.2.6.1. Tăng cường mạng lưới an sinh xã hội 54
3.2.2.6.2. Cứu trợ xã hội đột xuất hữu hiệu 54
3.2.2.6.3. Mở rộng sự tham gia và nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ 55
3.2.3. Giải pháp về thể chế 55
3.2.3.1. Tăng cường dân chủ cơ sở, tiếng nói của người nghèo 55
3.2.3.2. Thúc đẩy cải cách hành chính 57
3.2.3.3. Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo 57
KẾT LUẬN 59
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
Tài liệu