Information
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 5
LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN BẢN VÀ CÔNG TÁC 5
XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN 5

I. TỔNG QUAN VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 5
1. Khái niệm 5
2. Chức năng của văn bản QLNN 6
3. Vai trò của văn bản QLNN 8
4. Phân loại văn bản QLNN 10
4.1. Văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 10
4.2. Văn bản cá biệt 12
4.3. Văn bản hành chính thông thường 13
4.4. Văn bản chuyên môn – kỹ thuật 14
II. NHỮNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QLNN 15
1. Văn bản phải đảm bảo tính hợp pháp 15
2. Văn bản phải đảm bảo tính khoa học 15
3. Văn bản phải đảm bảo tính khả thi 21
III. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN 21
1. Khái niệm 21
2. Hình thức thể chế hoá quy trình 22
3. Trình tự chung xây dựng và ban hành văn bản 22
3.1. Bước 1: Sáng kiến và dự thảo văn bản 22
3.2. Bước 2: Lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo 23
3.3. Bước 3: Thẩm định dự thảo 24
3.4. Bước 4: Xem xét, thông qua 25
3.5. Bước 5: Công bố 26
3.6. Bước 6: Gửi và lưu trữ văn bản 26
CHƯƠNG II 28
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ 28
NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 28

I. THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ HÌNH THỨC VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 28
1. Văn bản quy phạm pháp luật 31
2. Văn bản hành chính 32
II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 32
1. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo 33
1.1. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 33
1.1.1. Hình thức và nội dung của văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 33
1.1.2. Yêu cầu đối với văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 35
1.1.3. Trình tự xây dựng và ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 35
1.1.4. Cơ cấu nội dung và thể thức các văn bản QPPL do bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 43
2. Quy trình xây dựng và ban hành các văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo 58
2.1. Hình thức ban hành văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo 58
2.2. Trình tự soạn thảo và ban hành các văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo 60
CHƯƠNG III 66
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HƯỚNG TỚI 66
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 66

I. MỘT SỐ NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 66
1. Những kết quả đạt được 67
2. Những hạn chế, thiếu sót 71
3. Nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót 76
3.1. Về công tác tổ chức, xây dựng văn bản 76
3.2. Về thể chế, tổ chức 77
3.3. Về nhận thức, năng lực, trình độ của các cán bộ công chức làm công tác soạn thảo và ban hành văn bản 77
3.4. Về sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc soạn thảo văn bản 78
3.5. Về điều kiện thời gian và kinh phí 78
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HƯỚNG TỚI HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 79
1. Lập dự kiến chương trình soạn thảo, ban hành văn bản dài hạn và hàng năm của Bộ 80
2. Hoàn thiện về thể chế, tổ chức 81
3. Hoàn thiện các bước trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo 83
4. Nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác soạn thảo văn bản 86
5. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân vào việc nâng cao chất lượng văn bản 88
6. Xây dựng kế hoạch kinh phí phục vụ cho việc xây dựng và ban hành văn bản của Bộ 89
7. Thường xuyên tổng kết, đúc rút kinh nghiệm 89
KẾT LUẬN 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 92
Tài liệu