MỤC LỤC
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
2. ĐIỂM ĐẲNG ĐIỆN 1
2.1 Định nghĩa 1
2.2 Cơ sở ly thuyết của việc xác định pI 1
2.2.1 Xác định bằng tính toán dựa vào các giá trị pK 1
2.2.2 Xác định bằng quan sát thực nghiệm 2
3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 2
4. ỨNG DỤNG 11
4.1 Kết tủa protein 11
4.2 Tinh sạch protein 12
4.3 Tách riêng hỗn hợp nhiều protein 13
4.4 Ứng dụng trong công nghệ thực phẩm 16
5. Kết Luận 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO 19


1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Protein và các acid amin có vai trò rất quan trọng trong công nghệ thực phẩm. Bên cạnh việc cần thiết phải tinh sạch, phân tách, nhận biết protein và acid amin, người ta còn sản xuất ra rất nhiều sản phẩm nhờ việc ứng dụng các đặc tính của chúng. Và trong đó, tính lưỡng tính cùng giá trị pI đẳng điện là một đặc tính quan trọng. Nó góp phần quan trong trong việc nghiên cứu và ứng dụng trong công nghệ protein nói riêng và công nghệ thực phẩm nói chung.
Hiện nay, con người đã có nhiều nghiên cứu và đưa ra nhiều cách xác định pI cũng như tìm ra những ứng dụng mới của đặc tính này, nhất là trong công nghệ sản xuất thực phẩm. Bài báo cáo này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về điểm đẳng điện pI và ứng dụng của nó.
------------------------------------------------
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM