Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT - LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

I-/ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 2
1-/ Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng. 2
2-/ Yêu cầu của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 3
3-/ Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm xây lắp. 5
4-/ Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay. 6
4.1- Vai trò. 6
4.2- Ý nghĩa. 6
II-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 7
1-/ Phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 7
1.1- Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 7
1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 8
2-/ Giá thành sản phẩm xây lắp. 10
2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng. 10
2.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm. 11
2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp. 12
2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 13
III-/ NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TÁC XÂY LẮP. 14
1-/ Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản
phẩm công tác xây lắp. 14
1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp: 14
1.2- Đối tượng tính giá thành. 15
1.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp. 15
2-/ Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
xây lắp. 15
2.1 - Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 15
2.2 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế
toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 16
2.3 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng
kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 20
3-/ Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp 21
3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán 21
3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 21
3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán 22
4-/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp. 22
4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp) 23
4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 24
4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức. 24
PHẦN THỨ HAI - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP 105 - CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1
I-/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 27
1-/ Quá trình hình thành và phát triển. 27
2-/ Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty 29
3-/ Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các
xí nghiệp: 32
4-/ Tình hình chung về công tác kế toán ở công ty xây dựng số 1: 33
II-/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1. 37
1-/ Kế toán chi phí sản xuất. 37
1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 37
1.2- Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 37
1.3- Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất. 38
1.4 - Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quý. 61
2-/ Công tác đánh giá sản phẩm làm dở ở Công ty xây dựng số 1. 63
3-/ Công tác kế toán giá thành ở Công ty. 64
PHẦN THỨ BA - MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1
I-/ NHỮNG ƯU ĐIỂM. 67
II-/ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÓNG GÓP LÀM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 69
KẾT LUẬN

Tài liệu