Information

Lý do chọn đề tài


Sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Song, nó cũng gây nhiều khó khăn thử thách cho các doanh nghiệp. Đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Do đó để tồn tại và phát triển bền vững doanh nghiệp phải nổ lực làm nên những sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải bỏ ra các khoản để đầu tư sản xuất kinh doanh gọi là chi phí, đồng thời cũng thu lại được các khoản doanh thu. Mức chênh lệch giữ doanh thu và chi phí chính là lợi nhuận. Mọi doanh nghiệp đều muốn tối đa hóa lợi nhuận của mình. Khi doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao thì mức lợi nhuận lớn và không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng sản phẩm và uy tín trên thị trường. Việc xác định kịp thời và chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn rất cần thiết để làm căn cứ đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ đó, hỗ trợ nhà quản trị vạch ra kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp nâng cao lợi nhuận và năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Chính vì thế, việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh phải được bộ phận kế toán thực hiện một cách hợp lý, kịp thời và chính xác để phản ánh đúng với năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp phân tích kết quả đạt được nhằm tìm ra những nhân tố tác động đến hiệu quả để đưa ra các biện pháp để phát huy nhân tố tích cực và hạn chế tối đa nhân tố tiêu cực làm cho doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh có vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát chi phí, doanh thu, lợi nhuận và lập các kế hoạch phát triển phù hợp hơn. Với chức năng cung cấp thông tin, công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. Đây cũng là căn cứ quan trọng để ra quyết định đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Do đó, tôi chọn đề tài “Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang – ANGIMEX”. Với đặc tính là đơn vị kinh doanh xuất khẩu gạo hàng đầu An Giang có sản phẩm đạt chất lượng cao, uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Với đề tài, kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thì tôi sẽ nghiên cứu với những mục tiêu sau:
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và nghiên cứu công tác kế toán về kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
Thông qua các chỉ số doanh thu, chi phí để phân tích kết quả hoạt động kinh doanh nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Từ đó, đề ra những biện pháp kiểm soát chi phí và tăng cường khai thác tốt các thế mạnh của công ty để không ngừng nâng cao lợi nhuận, hiệu quả hoạt động cho công ty.

1.3 Nội dung và phạm vi nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu về hai vấn đề chính là: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
Đề tài này giới hạn trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang, chỉ nghiên cứu chi phí, doanh thu, lợi nhuận trong tháng 12 năm 2009 và thông qua một số chỉ số tài chính có liên quan đến lợi nhuận để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2007, 2008 và 2009.
1.4. Ý nghĩa
Qua việc nghiên cứu giúp phát hiện những mặt chưa hợp lý trong công tác hạch toán để hoàn thiện nhằm cung cấp những thông tin chính xác đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp lãnh đạo trong công ty.
Xác định và phân tích đúng kết quả hoạt động kinh doanh sẽ làm cho công ty và các nhà đầu tư mới quyết định đầu tư mở rộng phát triển mạnh hơn nữa.
1.5. Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp tại phòng Tài chính - Kế toán của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang, thông qua:
+ Những tài liệu lý thuyết về kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.
+ Quan sát, tìm hiểu tình hình thực tế của công ty.
+ Báo cáo tài chính và tài liệu do cơ quan thực tập cung cấp.
+ Các thông tin khác có liên quan đến nội dung đề tài trên sách, báo, internet.
- Phân tích số liệu: Tổng hợp và so sánh các kết quả đạt được qua các năm để đánh giá xu hướng phát triển của công ty. Qua đó, tìm hiểu và phân tích những mặt tích cực và tiêu cực có tác động đến kết quả vừa đạt được.
Tài liệu