Information

TÓM TẮTTiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Chi phí tiền lương là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm. Việc doanh nghiệp sử dụng lao động một cách hợp lý, thanh toán kịp thời, đúng các chế độ tiền lương và các khoản có liên quan cho người lao động sẽ kích thích họ quan tâm đến công việc, dẫn đến tăng năng suất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Với ý nghĩa nêu trên, để thực hiện tốt hoạt động kinh doanh của mình, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tổ chức thực hiện tốt kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đối với người lao động, xem đây là một trong những nhiệm vụ quyết định tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Công ty Xổ số Kiến thiết Long An là đơn vị luôn đạt mức tăng trưởng cao, còn là đơn vị thực hiện tốt các chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên của Công ty.
Đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Xổ Số Kiến Thiết Long An” gồm tất cả 5 chương:
• Chương 1: Giới thiệu.
• Chương 2: Cơ sở lý thuyết.
• Chương 3: Giới thiệu chung về Công ty Xổ Số Kiến Thiết Long An.
• Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.
• Chương 5: Nhận xét – Kiến nghị - Kết luận.
Tài liệu