Information
I. GIỚI THIỆU CHUNG 3
1. Về công ty ICP 3
2.Về sản phẩm X-men 3
II. X MEN – MA TRẬN SWOT 4
1. Điểm mạnh 4
2. Điểm yếu 4
3. Thời cơ 4
4. Thách thức 4
III. X-MEN PHÂN ĐOẠN THI TRƯỜNG 5
IV. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU 6
1. Đánh giá đoạn thị trường 7
2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 7
3. Chiến lược xâm nhập thị trường 7
V. ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 7
1. Nghiên cứu thị trường mục tiêu 8
1.1. Đo lường, nghiên cứu thị trường 8
1.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 10
2. Xây dựng phương án định vị 10
VI. MARKETING MIX 11
1. Product (P1) – Sản phẩm: 11
2. Price (P2) – Giá cả: 11
3. Place (P3) – Kênh phân phối 12
4. Promotion (P4) – Xúc tiến thương mại 13
Kết luận: 15

Tài liệu