Information
I:CƠ SỞ LÍ LUẬN
1. Sản phẩm
Sản phẩm là tất cả các yếu tố có thể thỏa mãn nhu cầu hay ước muốn được đưa ra chào bán trên thị trường với mục đích thu hút sự chú ý mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng.
2. Chiến lược
Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các tác nhân liên quan.
3. Chiến lược phát triển sản phẩm
Chiến lược phát triển sản phẩm là những phương hướng, những bước đi các chiến thuật cần thiết mà doanh nghiệp đặt ra để giành ưu thế và thắng lợi trong việc đưa ra sản phẩm và phát triển sản phẩm đó trên thị trường.
4. Marketing hỗn hợp (Marketing Mix):
Marketing hỗn hợp là sự phối hợp hoạt động những thành phần Marketing sao cho phù hợp với hoàn cảnh kinh doanh thực tế nhằm củng cố vững chắc vị trí của xí nghiệp, hoặc của công ty trên thương trường.Có nhiều biến số công cụ khác nhau được sử dụng trong Marketing Mix nhưng theo J.Mc Carthy có thể gộp thành 4 yếu tố bao gồm: Sản phẩm (Product), Giá cả (Price). Phân phối (Place), Xúc tiến (Promotion). Bốn yếu tố này gọi là 4P, nội dung cụ thể của các yếu tố như sau:
-Sản phẩm (Product): Quản lý các yếu tố của sản phẩm bao gồm lập kế hoạch và phát triển đúng những mặt hàng/dịch vụ mà công ty sẽ đưa ra thị trường.
-Giá (Pricing): Xác định đúng cơ sở giá cho các sản phẩm.
-Phân phối (Placement): Chọn lựa và quản lý các kênh thương mại để sản phẩm chiếm lĩnh được thị trường mục tiêu đúng thời điểm và phát triển hệ thống logistic và vận chuyển sản phẩm.
Tài liệu