Information
Lời nói đầu
Phần một: Cơ sở lý luận về khấu hao TSCĐ
1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và nhiệm vụ hạch toán khấu hao TSCĐ
1.1. Khái niệm TSCĐ
1.2 . Đặc điểm của TSCĐ
1.3. Phân loại TSCĐ
2. Hao mòn, khấu hao TSCĐ
2.1.Hao mòn TSCĐ
2.2.Khấu hao TSCĐ
2.3. Mối quan hệ giữa hao mòn và khấu hao
Phần hai: Thực trạng khấu hao TSCĐ
1. Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ
1.1. Phương pháp khấu hao đường thẳng
1.2. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
1.3. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
2. Các quy định về trích khấu hao TSCĐ
3. Hạch toán khấu hao TSCĐ
Phần ba: Kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ tính khấu hao trong các doanh nghiệp ở Việt Nam
1. Thời gian trích khấu hao
2. Các quy định về trích khấu hao
3. Phương pháp khấu hao TSCĐ
Kết luận
Mục lục
Tài liệu