Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ KIỂM TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

1. Khái quát chung về nguồn vốn chủ sở hữu
2. Khái quát quy trình kiểm toán tài chính
3. Khái quát kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán tài chính

II. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
1. Đặc điểm của khoản mục
2. Mục tiêu kiểm toán
3. Hướng kiểm tra
4. Quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu
5. Một số vấn đề về kiểm toán nguồn vốn công ty cổ phần

PHẦN KẾT LUẬN
Tài liệu