Information
MỤC LỤC
Mở đầu
Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích bảng cân đối kế toán

I. Khái niệm, kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán
II. Chỉ tiêu và phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán
1. Chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế toán
2. Phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán
Phần II
Phân tích thực trạng bảng cân đối kế toán tại Công ty vật tư công nghiệp Hà nội

I. Tổng quan về Công ty Vật tư Công nghiệp Hà nội
1.Lịch sử hình thành và phát triển
2. Nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh:
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh (có kèm sơ đồ)
II. Nội dung và phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật tư Công nghiệp Hà nội
1. Đánh giá tổng quát tình hình tài chính
2. Phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
3. Phân tích theo chiều dọc:
Phần III
Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty vật tư công nghiệp Hà nội

I. Đánh giá kết quả tình hình phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật tư Công nghiệp Hà nội
1. Những thành tựu đạt được:
2. Những tồn tại, hạn chế
II. Một số giải pháp hoàn thiện phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Vật tư Công nghiệp Hà nội
1. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích
2.Hoàn thiện phương pháp phân tích
3. Đề xuất
Kết luận
Tài liệu