Information
MỤC LỤC

Lời mở đầu . 1
Chương I: Lý luận chung về kế toán KQKD & phân
phối lợi nhuận trong DNTM 3
I. Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 3
1. Vai trò của kết quả kinh doanh . 3
2. Nội dung KQKD 4
2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4
2.2. Kết quả hoạt động tài chính . 5
2.3. Kết quả hoạt động bất thường . 6
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh . 7
3.1. Ảnh hưởng của doanh thu bán hàng đến KQKD ..8
3.2. Ảnh hưởng của giá vốn hàng bán đến KQKD . 9
3.3. Ảnh hưởng của chi phí bán hàng đến KQKD .9
3.3.1. Chi phí bán hàng . 9
3.3.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp . 10
4. Các biện pháp nâng cao KQKD .10
4.1. Nâng cao doanh thu bán hàng 10
4.2. Tiết kiệm chi phí kinh doanh ..11
II. Nội dung và nguyên tắc phân phối lợi nhuận . 12
1. Nội dung việc thực hiện phân phối lợi nhuận 13
2. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận 16
III. Phương pháp kế toán xác định KQKD và phân phối lợi
nhuận theo chế độ kế toán hiện hành 16
1. Chứng từ sử dụng . 16
2. Tài khoản sử dụng ..16
3. Trình tự kế toán .18
3.1. Trình tự kế toán xác định KQKD 18
3.2. Trình tự kế toán phân phối lợi nhuận 19
4. Sổ sách sử dụng 20
IV. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán xác định KQKD
và phân phối lợi nhuận 20
1. Yêu cầu quản lý 20
1.1. Yêu cầu quản lý KQKD 20
1.2. Yêu cầu quản lý phân phối lợi nhuận . 21
2. Nhiệm vụ kế toán KQKD & phân phối lợi nhuận .22
V.Ý nghĩa của việc hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong DNTM 22
1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận . 22
2. Nội dung hoàn thiện 24
2.1. Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu 24
2.2. Vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán 25
2.3. Hoàn thiện về sổ sách kế toán . 26
2.4. Hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính . 28
3. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong DNTM 29
Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội . 30
I/ Giới thiệu tổng quan về công ty 30
1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của công ty 30
1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 30
1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 30
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 31
2. Tổ chức công tác kế toán của công ty 33
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty . 33
2.2. Hệ thống sổ sách, báo cáo mà công ty đang sử dụng .35
II. Tình hình kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội 36
1. Kế toán KQKD 36
1.1. Nội dung và phương pháp xác định KQKD tại công ty .36
1.2. Kế toán xác định KQKD 39
1.2.1. Hạch toán ban đầu 39
1.2.2. Tài khoản sử dụng . 42
1.2.3. Trình tự kế toán 44
1.2.4. Sổ sách sử dụng . . 44
2. Kế toán phân phối lợi nhuận 54
2.1. Nội dung phân phối lợi nhuận ở công ty ..54
2.2. Phương pháp kế toán phân phối lợi nhuận .54
2.2.1. Hạch toán ban đầu . . 54
2.2.2. Tài khoản sử dụng . . 54
2.2.3. Trình tự kế toán ....55
2.2.4. Sổ sách sử dụng . .57
Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội . .61
I. Nhận xét về công tác kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội 61
1. Nhận xét chung . 61
2. Nhận xét về kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty . .62
2.1. Nhận xét về kế toán KQKD 62
2.2. Nhận xét về kế toán phân phối lợi nhuận 63
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội 64
1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu .65
2. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty . 65
3. Hoàn thiện hệ thống sổ sách .70
Kết luận 71
Tài liệu