Information
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

1. Khái niệm và vai trò của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với kiểm toán viên
2. Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp
2.1. Tính độc lập
2.2. Tính liêm chính và tính khách quan
2.3. Các chuẩn mực về nghiệp vụ và năng lực
2.4. Trách nhiệm đối với khách hàng - tính bảo mật
2.5. Trách nhiệm đối với khách hàng - thù lao phụ thuộc
2.6. Trách nhiệm đối với đồng nghiệp
2.7. Trách nhiệm và thông lệ khác - hành vi làm mất tín nhiệm
2.8. Trách nhiệm và thông lệ khác - quảng cáo và các hình thức lôi kéo khách
2.9. Trách nhiệm và thông lệ khác - hoa hồng
2.10 Trách nhiệm và thông lệ khác - các công việc không phù hợp
2.11. Trách nhiệm và thông lệ khác - hình thức hành nghề và tên gọi
2.12. Sự bắt buộc
PHẦN II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC CHUẨN MỰC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN Ở VIỆT NAM
1. Nhận xét, đánh giá chung thực trạng của chuẩn mực đạo đức của kiểm toán viên hiện nay
1.1. Ưu điểm
1.2. Nhược điểm
2. Số lượng kiểm toán viên còn ít so với nhu cầu ở Việt Nam
3. Chất lượng đào tạo kiểm toán viên
4. Chương trình và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm toán
5.So sánh thực trạng kiểm toán ở Việt Nam với thế giới
PHẦN III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
1. Giải pháp
2. Kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu