Information
Đề cương sơ bộ:
Chương I: Tổng quan về Công ty TNHH Doãn Trung

I. Tổng quan về Công ty TNHH Doãn Trung
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
II.Hiệu quả hoạt động của Công ty một số năm gần đây
1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh §
2. Đặc điểm quy mô hoạt động, thị trường kinh doanh
3. Quan hệ của Công ty với các bên liên quan
III.Đặc điểm tổ chức quản lý và kinh doanh của Công ty
1. Đặc điểm lao động và cơ cấu lao động trong Công ty
2. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
IV.Công tác kế toán trong công ty TNHH Doãn Trung
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
a. Phương thức tổ chức bộ máy kế toán
b. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
a. Đặc điểm tổ chức Chứng từ kế toán
b. Đặc điểm tổ chức Tài khoản kế toán
c. Đặc điểm tổ chức Sổ kế toán
d. Đặc điểm Báo cáo Tài chính
3. Đặc điểm qui trình kế toán của các phần hành kế toán tại Công ty
a. Đặc điểm phần hành kế toán theo dõi về Ngân hàng
b. Đặc điểm phần hành kế toán TSCĐ
c. Đặc điểm phần hành tổ chức lao động tiền lương
d. Đặc điểm kế toán theo dõi mua - bán hàng hoá
Phần II. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả ở Công ty TNHH Doãn Trung
I. Phương thức bán hàng tại Công ty TNHH Doãn Trung
1. Các hình thức tiêu thụ và phương thức thanh toán
2. Tính giá vốn của hàng tiêu thụ tại Công ty.
II.Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ
1.Kế toán doanh thu hàng bán
1.1. Các loại chứng từ và sổ sách kế toán sử dụng
1.2. Tài khoản kế toán sử dụng
1.3. Trình tự kế toán doanh thu tiêu thụ tại Công ty TNHH Doãn Trung
2. Kế toán các khoản giảm trừ
a. Kế toán hàng bán bị trả lại
b. Kế toán Chiết khấu thương mại
c. Kế toán giảm giá hàng bán
III.Kế toán giá vốn hàng bán
1. Tài khoản kế toán sử dụng
2. Trình tự kế toán giá vốn hàng bán
IV. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
1. Tài khoản sử dụng
2. Phương pháp kế toán
V. Kế toán chi phí bán hàng
1. Nội dung chi phí bán hàng
2. Tài khoản sử dụng
3. Chứng từ kế toán
4. Trình tự hạch toán chi phí bán hàng
VI. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
1. Nội dung chi phí bán hàng
2.Tài khoản sử dụng
3.Chứng từ kế toán
4.Trình tự hạch toán chi phí bán hàng
VII. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ
1. Tài khoản kế toán sử dụng
2. Xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty
3. Trình tự hạch toán kế toán tiêu thụ
VIII. Lập báo cáo kết quả kinh doanh
1. Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2. Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Phần III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bân hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Doãn Trung.
I. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của Công ty
1. Ưu điểm
a. Về công tác quản lý
b. Về công tác kế toán
c. Về công tác tiêu thụ tại công ty
2. Nhược điểm
Thứ nhất: Về hệ thống sổ sách áp dụng tại Công ty
Thứ hai: Về phương thức thanh toán
Thứ ba: Về việc lập dự phòng phải thu khó đòi
II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty TNHH Doãn Trung
1, Về việc áp dụng chính sách chiết khấu cho khách hàng
2, Về việc lập dự phòng phải thu khó đòi
3, Về việc tăng lợi nhuận
4, Về việc sử dụng phần mềm kế toán
Kết luận
Tài liệu