Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I-CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU-CÔNG CỤ DỤNG CỤ

I- Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ của công tác kế toán NVL-CCDC của các doanh nghiệp
1-Khái niệm và đặc điểm NVL-CCDC
1.1-Khái niệm và đặc điểm NVL
1.2-Khái niệm và đặc điểm CCDC
2-Nhiệm vụ của kế toán NVL-CCDC
II-Phân loại và đánh giá NVL-CCDC
1-Phân loại NVL-CCDC
1.1-Phân loại NVL
1.2-Phân loại CCDC
2-Đánh giá NVL-CCDC
2.1-Nguyên tắc đánh giá NVL-CCDC
2.2-Đánh giá NVL-CCDC
III-Kế toán chi tiết NVL-CCDC
1-Chứng từ sử dụng
2-Các phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC
IV-Kế toán tổng hợp NVL-CCDC
1-Kế toán tổng hợp NVL-CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.1-Đặc điểm của phương pháp KKTX
1.2-Tài khoản sử dụng
1.3-Phương pháp kế toán và các nghiệp vụ chủ yếu
2- Kế toán tổng hợp NVL-CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ
2.1-Đặc điểm của phương pháp KKĐK
2.2- Tài khoản sử dụng
2.3- Phương pháp kế toán và các nghiệp vụ chủ yếu
CHƯƠNG II-THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
I-Đặc điểm của công ty cổ phần Ngân Sơn
1-Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2-Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh
3-Tổ chức công tác kế toán tại công ty
II-Thực trạng tổ chức công tác NVL-CCDC tại công ty cổ phần Ngân Sơn
1-Công tác phân loại NVL-CCDC tại công ty
2-Đánh giá NVL-CCDC
3-Thủ tục nhập-xuất NVL-CCDC tại công ty
4-Phương pháp kế toán chi tiết NVL-CCDC
5-Kế toán tổng hợp nhập xuất kho NVL-CCDC tại công ty Ngân Sơn
5.1-Tài khoản kế toán sử dụng
5.2-Kế toán tổng hợp các nghiệp vụ chủ yếu
CHƯƠNG III-NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA Ý KIẾN HOÀN THIỆN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN
1-Nhận xét chung về công tác kế toán NVL-CCDC tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.
2-Ý kiến nhận xét nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NVL-CCDC tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn
KẾT LUẬN
Tài liệu