Information
MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU 2
B. PHẦN NỘI DUNG 4
1. Cơ sở lý luận 4
1.1. Khái niệm về kế toán trong doanh nghiệp 4
1.2. Hàng tồn kho 6
1.2.1. Phân loại hàng tồn kho 6
1.2.2. Các tài khoản sử dụng trong hàng tồn kho 6
1.3. Tính giá hàng tồn kho 7
1.3.1. Phương pháp tính giá nhập hàng tồn kho 7
1.3.2. Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho 9
1.4. Hạch toán chi tiết hàng tồn kho 11
1.4.1. Tổ chức chứng từ và ghi sổ kế toán hàng tồn kho 11
1.4.2. Phương pháp ghi thẻ song song 12
1.4.3. Phương pháp ghi thẻ số dư 12
1.4.4. Phương pháp đối chiếu luân chuyển 12
2. Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp ở VN 13
2.1. Các chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: 13
2.1.1. Những quy định chung 13
2.1.2. Nội dung chuẩn mực 13
2.2. Hạch toán hàng tồn kho ở Việt Nam 20
2.2.1. Kiểm kê hàng tồn kho phát hiện thừa và thiếu 20
2.2.2. Phương pháp kê khai thường xuyên ( KKTX ) 21
2.2.3. Hạch toán HTK theo phương pháp KKĐK 27
3. Một số vấn đề trong kế toán hàng tồn kho. Giải pháp nâng cao công tác kế toán hàng tồn kho 30
3.1. Khó khăn 30
3.2. Giải pháp khắc phục và nâng cao 31
3.3. Những trường hợp cụ thể- Giải pháp 31
3.4. Đề xuất của nhóm 34
C. PHẦN KẾT LUẬN 35


A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Hàng tồn kho là toàn bộ nguồn vào quy trình sản xuất như hàng cung ứng, nguyên vật liệu, phụ tùng… mà công ty dùng trong hoạt động kinh doanh, ngoài ra còn bao gồm cả công việc đang được thực hiện - hàng hóa đang trong nhiều giai đoạn sản xuất khác nhau - cũng như thành phẩm đang chờ xuất kho đem bán hoặc vận chuyển đến khách hàng, chúng là một bộ phận tài sản lưu động có tỉ trọng lớn, được dự trữ để bảo đảm cho sản xuất hoặc cho kinh doanh thương mại. Hàng tồn kho thường bao gồm nhiều loại rất phức tạp, đòi hỏi sự chú tâm rất lớn trong công tác kế toán mới đảm bảo quản lý chặt chẽ được.
Trong thời kì Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu các doanh nghiệp cần phải biết tận dụng những cơ hội và vượt qua những thách thức để ngày một tiếp cận gần hơn với nền kinh tế thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa bán ra phong phú và đặc biệt sản xuất ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mọi người với số lượng lớn, nhưng sản xuất ra nhiều sản phẩm thì tính phức tạp cũng tăng lên như là chưa thể xuất bán. Vì vậy vấn đề đảm bảo hàng hóa tồn kho là rất quan trọng. Chính vì vậy nhóm chúng em quyết định chọn đề tài : “TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” để hiểu rõ hơn về việc tổ chức công tác kế toán hàng tồn kho của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Cần hiểu được:
- Loại hàng tồn kho
- Các tài khoản sử dụng trong hàng tồn kho
- Phương pháp tính giá hàng tồn kho
- Hạch toán chi tiết hàng tồn kho
- Các chuẩn mực kế toán hàng tồn kho
- Một số vấn đề trong kế toán hàng tồn kho.
- Giải pháp nâng cao công tác kế toán hàng tồn kho
- Áp dụng lý thuyết vào thực tiễn sao cho đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp.
3. Yêu cầu
Nắm được các khái niệm cũng như nguyên tắc sau:
- Khái niệm về kế toán trong doanh nghiệp
- Khái niệm về hàng tồn kho
- Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho
- Kế toán hàng tồn kho trong doanh nghiệp và ghi sổ kế toán
- Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho ở VN
- Hạch toán hàng tồn kho ở VN
- Kiểm kê hàng tồn kho
4. Đối tượng nghiên cứu
Tổ chức công tác kế toán hang ton kho ở doanh nghiệp
5. Phương pháp nghiên cứu
Áp dụng các phương pháp nghiên cứu như thu thập thông tin, phân tích, so sánh, logic…
6. Phạm vi nghiên cứu
Cách tổ chức công tác kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam.
7. Kết quả nghiên cứu
Tổ chức công tác kế toán hang ton kho không đơn thuần là tổ chức một bộ phận quản lý trong doanh nghiệp, mà nó còn bao hàm cả tính nghệ thuật trong việc xác lập các yếu tố, điều kiện cũng như các mối liên hệ qua lại các tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kế toán, bảo đảm cho kế toán phát huy tối đa các chức năng vốn có của mình.
Tổ chức công tác kế toán hang ton kho trong doanh nghiệp trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc chung của khoa học tổ chức, còn phải gắn với đặc thù của hạch toán kế toán vừa là môn khoa học, vừa là nghệ thuật ứng dụng để việc tồ chức đảm bảo được tính linh hoạt, hiệu quả và đồng bộ nhằm đạt tới mục tiêu chung là tăng cường được hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài liệu