Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN DỆT 19/5 HÀ NỘI 2
I-QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
2
1-Khái quát chung về Công ty 2
2-Lịch sử hình thành và phát triển 3
2.1-Giai đoạn một từ 1959-1973 3
2.2-Giai đoạn hai từ 1974-1988 4
2.3-Giai đoạn ba từ 1989 – 1999 5
2.4-Giai đoạn bốn từ năm 2000 đến nay 6
II-CƠ CẤU TỔ CHÚC CỦA CÔNG TY 7
1-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị 7
1.1-Sơ đồ cơ cấu tổ chức 7
1.2-Chức năng nhiệm vụ các bộ phận 9
2-Tổ chức hệ thống sản xuất 15
2.1-Các phân xưởng sản xuất 15
2.2-Đặc điểm về công nghệ sản xuất 17
2.3-Hệ thống kho tàng 20
2.4-Bộ phận vận chuyển 21
3-Đặc điểm đội ngũ lao động 22
III-KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2002-2006 24
1-Kết quả về sản xuất sản phẩm 24
1.1-Tình hình sản xuất sản phẩm 24
1.2-Tình hình tiêu thụ sản phẩm 25
2-Kết quả về doanh thu, lợi nhuận 26
3-Thu nhập bình quân người lao động 27
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT 19/5 HÀ NỘI 29
I-CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY
29
1- Đặc điểm của nguyên vật liệu 29
2- Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh 31
2.1-Hình thức pháp lý 31
2.2-Loại hình kinh doanh 31
3-Đặc điểm của thị trường nguyên vật liệu 32
II-QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 19/5 HÀ NỘI 34
1-Xây dựng kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu 34
2-Tổ chức mua sắm nguyên vật liệu 38
3-Công tác bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu 42
3.1-Công tác bảo quản nguyên vật liệu 42
3.2- Công tác cấp phát nguyên vật liệu. 43
4-Các hoạt động kiểm tra giám sát việc cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu 45
4.1- Công tác tiếp nhận nguyên vật liệu. 45
III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT 19/5 HÀ NỘI 49
1-Những ưu điểm 49
2-Những hạn chế và nguyên nhân 52
2.1-Những hạn chế 52
2.2-Nguyên nhân 53
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT 19/5 HÀ NỘI 55
I-ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 55
1-Định hướng phát triển của ngành , Nhà nước 55
1.1-Phương hướng phát triển của Nhà nước 55
1.2-Định hướng phát triển của ngành 56
2-Định hướng phát triển của công ty đến 2010 57
II-Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật liệu 61
1-Hoàn thiện hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu 61
1.1-Nội dung của biện pháp 62
1.2-Điều kiện thực hiện 63
2- Tăng cường quản lý và hạch toán tiêu dùng nguyên vật liệu. 63
2.1- Nội dung của biện pháp. 63
2.2- Điều kiện thực hiện. 65
3- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ quản lý và tay nghề cho người lao động. 65
3.1- Nội dung của biện pháp. 65
3.2- Điều kiện thực hiện. 66
4- Thực hiện chế độ khuyến khích vật chất với công tác quản trị và cung ứng nguyên vật liệu 67
4.1-.Nội dung của biện pháp. 67
4.2- Điều kiện thực hiện. 68
KẾT LUẬN 69
Tài liệu