Information
Phần I: Lý thuyết
I. Khái niệm chăm sóc khách hàng
II. Vì sao phải chăm sóc khách hàng?
III. Các phương pháp chăm sóc khách hàng
Phần II: Liên hệ thực tế
I. Vài nét về VNPT
II. Các phương pháp chăm sóc khách hàng mà VNPT áp dụng

Tài liệu