Information
mục lục
I. Giới thiệu về công ty Unilever
II. Môi trường marketing Omo
1. Môi trường vi mô:
2 .Môi trường vĩ mô
III. Phân khúc thị trường
IV. Định vị trong thị trường
V. Chiến lược sản phẩm và định giá sản phẩm.
VI. Hệ thống phân phối
VII. Chiến lược xúc tiến
VIII. Kết luận
Tài liệu