Information
Khái niệm kênh phân phối
Vai trò của trung gian phân phối
Chức năng của kênh phân phối
Cấu trúc và tổ chức kênh phân phối

Thiết kế kênh phân phối
Ví dụ thực tế về công ty TNHH Bia Huế
Kênh phân phối là tập hợp những cá nhân hay những cơ sở kinh doanh phụ thuộc lẫn nhau, liên quan đến quá trình tạo ra và chuyển sản phẩm hay dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng.

Tài liệu