Information


LỜI MỞ ĐẦU
Điện năng là một loại hàng hoá chiến lược, có vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong những năm vừa qua, thực hiện đường lối phát triển điện lực của Đảng, được Nhà nước tập trung đầu tư và chỉ đạo, điện lực đã từng bước vươn lên và không ngừng phát triển, góp phần đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Do những tính chất đặc thù riêng có, điện năng do Nhà nước độc quyền quản lý. Trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hóa, điện năng được cung ứng vì mục tiêu phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân là chính. Vấn đề kinh doanh bán điện chưa được đặt ra. Từ đó dẫn đến việc lãng phí trong cung ứng và sử dụng điện năng. Nhưng đến nay thì kinh tế thị trường đã giúp cho hàng hoá điện có một vị trí xứng đáng hơn. Chuyển từ mục tiêu phục vụ cho nhân dân, cho nền kinh tế phát triển sang mục tiêu kinh doanh bán điện ngày càng có hiệu quả hơn.
Từ khi nước ta chuyển đổi quản lý nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngành điện nói chung, Điện lực Thanh Xuân nói riêng cũng như nhiều ngành kinh tế khác phải cố gắng rất nhiều để thích nghi và tồn tại trong điều kiện mới. Lưới điện trước đây được xây dựng với mục đích cung ứng điện là chính, chưa thực sự quan tâm đến mục tiêu kinh doanh vì vậy điện năng tổn thất kỹ thuật, thương mại cao (năm 1994, khi Điện lực Thanh Xuân còn chưa tách khỏi Điện lực Đống Đa, tổn thất điện năng của chi nhánh điện Đống Đa là 22,6%). Công tác quản lý đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của người quản lý kém. Việc cấp điện chưa được ổn định, chất lượng điện ở một số khu vực còn chưa đảm bảo, nạn lấy cắp điện vẫn còn lan tràn như một bệnh dịch...
Vấn đề cấp bách được đặt ra đối với Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội nói chung, Điện lực Thanh Xuân nói riêng là nâng cao trình độ quản lý, kiên quyết chặn đứng tệ nạn lấy cắp điện, lập lại trật tự thị trường trong kinh doanh bán điện, từng bước giảm tổn thất điện năng đến mức tối đa.
Trong thời gian thực tập tại phòng kinh doanh bán điện ở Điện lực Thanh Xuân, được sự giúp đỡ của cán bộ nhân viên trong phòng và đặc biệt được sự hướng dẫn của PGS .TS Phạm Quang Huấn, trên cơ sở những kiến thức đã được nhà trường trang bị cùng với việc nghiên cứu thực trạng tình hình quản lý và phân phối điện năng tại Điện lực Thanh Xuân, tôi chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng ở Điện lực Thanh Xuân" để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Nội dung của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương:
Chương 1 : Khái quát chung về Điện Lực Thanh Xuân
Chương 2 : Thực trạng tổn thất điện năng ở Điện Lực Thanh Xuân
Chương 3 : Một số biện pháp chủ yếu nhằm giảm tổn thất của Điện Lực Thanh Xuân

Do kiến thức về thực tế cũng như về lý luận còn nhiều hạn chế nên nội dung chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong được các thầy cô giáo, các đồng chí lãnh đạo Điện lực Thanh Xuân , các bạn đọc đóng góp ý kiến để giúp tôi tiếp tục củng cố và nâng cao trình độ của mình.
Tài liệu