Information
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu
1
Chương I : Các vấn đề chung về Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp 3
1.1 . Khái niệm, nhiệm vụ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp 3
1.2. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp 4
1.3. Tổ chức bộ máy kế toán 11
1.4. Nội dung các phần hành kế toán 12
Chương II : Thực tế công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 22
1. Tổng quan về trường THCS Tứ Liên 22
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của trường THCS Tứ Liên 22
1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của trường 26
1.3. Hình thức kế toán của đơn vị 27
2. Công tác lập dự toán thu chi tại trường THCS Tứ Liên 28
2.1 Công tác lập dự toán thu, chi năm tại đơn vị 28
2.2. Công tác lập dự toán thu, chi quý tại đơn vị 30
3. Công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 31
3.1. Kế toán vốn bằng tiền 31
3.2. Kế toán tài sản cố định 42
3.3. Kế toán các khoản thanh toán43
3.4. Kế toán nguồn kinh phí46
3.5. Kế toán các khoản chi50
3.6. Báo cáo tài chính53
Chương III: Kết luận chung về tình hình thực hiện công tác kế toán tại trường THCS Tứ Liên 54
Tài liệu