Information
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: 6
GIỚI THIỆU NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN FOCOCEV TẠI NINH THUẬN 6
1.1 Quá trình hình thành và phát triển 6
1.1.1 Quá trình hình thành 6
1.1.2 Quá trình phát triển 6
1.2 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động 7
1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm 8
1.3.1 Đặc điểm của sản phẩm 8
1.3.2 Tổ chức sản xuất 8
1.3.3 Quy trình công nghệ 8
1.4 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 11
1.4.1 Cơ cấu bộ máy quản lý 11
1.4.2 Chức năng của các phòng ban 12
1.5 Tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp 13
1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán 13
1.5.2 Chế độ sổ kế toán 15
1.5.2.1 Hình thức kế toán áp dụng 15
1.5.2.2 Hệ thống sổ kế toán sử dụng 16
1.5.3 Một số chính sách kế toán 17
1.5.4 Hệ thống báo cáo kế toán 17
CHƯƠNG 2: 18
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN NINH THUẬN 18
2.1 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 18
2.1.1 Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy trong thời gian qua 18
2.1.2 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 18
2.2 Phân tích sự biến động tài sản 20
2.3 Phân tích tình hình biến động nguồn vốn 22
2.4 Phân tích các tỷ số phản ánh khả năng thanh toán 23
2.4.1 Khả năng thanh tóan hiện hành 23
2.4.2 Khả năng thanh tóan nợ ngắn hạn 23
2.4.3 Khả năng thanh toán nhanh 24
2.5 Phân tích các tỷ số phản ánh khả năng hoạt động 25
2. 5.1 Số vòng quay của tổng tài sản (TAU) 25
2.5.2 Số vòng quay hàng tồn kho và kỳ luân chuyển hàng tồn kho 25
2.5.3 Số vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền bq 26
2.5.4 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định 26
2.6 Phân tích các tỷ số phản ánh cấu trúc tài chính 27
2.6.1 Tỷ số nợ 27
2.6.2 Tỷ số tài trợ 28
2.6.3 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu 28
2.7 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 29
2.7.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 29
CHƯƠNG 3: 32
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 32
3.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 32
3.1.1 Khái niệm 32
3.1.1.1 Chi phí sản xuất 32
3.1.1.2 Giá thành sản phẩm 32
3.1.2 Phân loại 33
3.1.2.1 Chi phí sản xuất 33
3.1.2.2 Giá thành sản phẩm 34
3.2 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 35
3.2.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 35
3.2.1.1 Nội dung 35
3.2.1.2 Tài khoản sử dụng 35
3.2.1.3 Chứng từ sử dụng 35
3.2.1.4 Sơ đồ kế toán nghiệp vụ tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 35
3.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp 36
3.2.2.1 Nội dung 36
3.2.2.2 Tài khoản sử dụng 37
3.2.2.3 Chứng từ sử dụng 37
3.2.2.4 Sơ đồ kế toán nghiệp vụ tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 37
3.2.3 Chi phí sản xuất chung 38
3.2.3.1 Nội dung 38
3.2.3.2 Tài khoản sử dụng 38
3.2.3.3 Chứng từ sử dụng 39
3.2.3.4 Sơ đồ kế toán nghiệp vụ tập hợp chi phí sản xuất chung 39
3.3 Sản phẩm dở dang và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 40
3.3.1 Khái niệm SPDD 40
3.3.2 Phương pháp đánh giá SPDD 40
3.3.2.1 Theo chi phí NVLTT ( hoặc theo chi phí NVL chính) 40
3.3.2.2 Theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 40
3.3.2.3 Theo chi phí định mức 41
3.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 41
3.4.1 Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 41
3.4.2 Tính giá thành theo phương pháp phân bước 42
3.4.3 Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng 43
3.5 Sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất 43
3.5.1 Khái niệm về sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất 43
1.5.1.1 Thiệt hại sản phẩm hỏng 43
3.5.1.2 Thiệt hại ngừng sản xuất 44
3.5.2 Phương pháp kế toán sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất 44
3.5.2.1 Thiệt hại sản phẩm hỏng 44
3.5.2.2 Thiệt hại ngừng sản xuất 45
3.6 Sơ đồ kế toán tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 45
CHƯƠNG 4: 47
TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN FOCOCEV NINH THUẬN 47
4.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 47
4.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 47
4.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 51
4.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 56
4.2 Tổng hợp chi phí sản xuất 63
4.3 Sản phẩm dở dang và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 64
4.3.1 Sản phẩm dở dang tại nhà máy 64
4.3.2 Phương pháp đánh giá SPDD 64
4.4 Tính giá thành sản phẩm 65
CHƯƠNG 5 67
NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ 67
5.1 Nhận xét 67
5.1.1 Ưu điểm 67
5.1.2 Hạn chế 68
5.1.2.1 Về tổ chức sản xuất 68
5.1.2.2 Về công tác hạch toán kế toán 68
5.2 Kiến nghị 68
5.2.1 Về công tác tổ chức sản xuất 68
5.2.2. Về công tác hạch toán kế toán 69
KẾT LUẬN 70

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài nghiên cứu

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
Doanh nghiệp sản xuất là một đơn vị kinh tế thực hiện quá trình đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do mình sản xuất ra nhằm mục đích thu được lợi nhuận.
Trong doanh nghiệp sản xuất, hoạt động sản xuất thường chiếm một tỷ trọng lớn về lực lượng lao động, máy móc thiết bị, vật tư, tiền vốn và đóng vai trò quyết định về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Quá trình hoạt động của một doanh nghiệp sản xuất chế biến đòi hỏi các hoạt động sản xuất thực tế của doanh nghiệp phải được nhân viên kế toán chi phí báo cáo một cách trung thực. Nhân viên này phải có khả năng ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời chi phí thực tế phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó tính toán đúng đủ giá thành sản phẩm, đồng thời vạch ra được mức độ và nguyên nhân của những lãng phí và thiệt hại xảy ra ở từng khâu trong sản xuất.
Trong thời gian thực tập tại nhà máy, em đã cố gắng tìm hiểu về quy trình công nghệ sản xuất tinh bột sắn, thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy. Qua đó, em viết chuyên đề báo cáo thực tập “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy tinh bột sắn Fococev Ninh Thuận”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy tinh bột sắn Fococev Ninh Thuận.
- Cách thức chuyển hóa chi phí theo những yêu cầu quản lý trong nhà máy tinh bột sắn Fococev Ninh Thuận, đồng thời phân tích tình hình thực hiện chi phí một cách xác thực.
3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
3.1 Phương pháp nghiên cứu
3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu: Phương pháp này nhằm thu thập số liệu thực tế về các vấn đề cần nghiên cứu, cũng như các tư liệu ghi lại những cách thức, quá trình liên quan tới việc thực hiện vấn đề đó nhằm đánh giá tổng quát đặc trưng về các vấn đề tổng thể cần nghiên cứu.
3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu: Phương pháp này là việc phân tích các dữ liệu thứ cấp đã thu thập được, từ đó tìm ra các ý nghĩa của dữ liệu trên nhằm phục vụ cho việc phân tích một cách hiệu quả, chính xác nhất và mang tính thực tiễn nhất.
3.1.3 Phương pháp nghiên cứu tại bàn: Sau khi thu thập số liệu, dữ liệu thứ cấp cần thiết sẽ nghiên cứu, sắp xếp dữ liệu theo một trình tự nhất định để đưa ra các nhận định đầy tính thuyết phục.
3.1.4 Phương pháp mô tả: Trình bày lại các phương pháp, cách thức, quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Đồng thời phân tích hay tổng hợp dữ liệu phục vụ nghiên cứu.
3.2 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu là kế toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành tại nhà máy tinh bột sắn Fococev Ninh Thuận.
4. Giới thiệu kết cấu của khóa luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận, Báo cáo thực tập gồm có 3 chương, cụ thể:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 2: Giới thiệu nhà máy chế biến nông sản Fococev tại Ninh Thuận.
Chương 3: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Tinh bột sắn Fococev Ninh Thuận.
Chương 4: Nhận xét – Kiến nghị.
Tài liệu