Information
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1
1. KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP 1
1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 511) 1
1.1.1 Khái niệm 1
1.1.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 1
1.1.3 Chứng từ sử dụng 2
1.1.4 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 2
1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ (TK 512) 4
1.2.1 Khái niệm 4
1.2.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán : 4
1.2.3 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 5
1.3. Kế toán chiết khấu thương mại (TK 521) 6
1.3.1 Khái niệm : 6
1.3.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán: 6
1.3.3 Phương pháp hạch toán 6
1.4. Kế toán giảm giá hàng bán (TK 532) 7
1.4.1 Khái niệm 7
1.4.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán : 7
1.4.3 Nội dung và phương pháp hạch toán 7
1.4.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 7
1.5. Kế toán hàng bán bị trả lại (TK 531) 8
1.5.1 Khái niệm : 8
1.5.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 8
1.5.3 Nội dung và phương pháp hạch toán 8
1.5.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 9
1.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính (TK 515) 10
1.6.1 Khái niệm : 10
1.6.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 10
1.6.3 Chứng từ sử dụng 10
1.6.4 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu : 10
1.6.5 Nội dung và phương pháp hạch toán 11
2. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 12
2.1. Kế toán giá vốn hàng bán( TK 632 ) 12
2.1.1 Khái niệm 12
2.1.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 12
2.1.3 Nội dung và phương pháp hạch toán 12
2.1.4 Chứng từ sử dụng 13
2.1.5 Phương pháp hạch toán 1 số nghiệp vụ chủ yếu : 13
2.2. Kế toán chi phí bán hàng (TK 641) 14
2.2.1 Khái niệm 14
2.2.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 14
2.2.3 Chứng từ sử dụng 15
2.2.4 Nội dung và phương pháp hạch toán 15
2.2.5 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu : 17
2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) 18
2.3.1 Khái niệm 18
2.3.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 18
2.3.3 Chứng từ sử dụng 18
2.3.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 19
2.3.5 Nội dung và phương pháp hạch toán 20
2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính (TK 635) 21
2.4.1 Khái niệm 21
2.4.2 Chứng từ sử dụng 22
2.4.3 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 22
2.4.4 Nội dung và phương pháp hạch toán 22
2.4.5 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 23
2.5. Kế toán thu nhập khác (TK 711) 24
2.5.1. Khái niệm 24
2.5.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 24
2.5.3 Chứng từ sử dụng 24
2.5.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 25
2.6 Kế toán chi phí khác (TK 811) 26
2.6.1 Khái niệm : 26
2.6.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 27
2.6.3 Chứng từ sử dụng 27
2.6.4 Nội dung và phương pháp hạch toán 27
2.7 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 821) 28
2.7.1 Khái niệm 28
2.7.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 28
2.7.3 Nội dung và phương pháp hạch toán 29
2.7.4 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 29
3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 30
3.1 Xác định kêt quả kinh doanh (TK 911) 30
3.1.1 Khái niệm 30
3.1.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán 30
3.1.3 Nội dung và phương pháp hạch toán 32
3.1.4 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 32
CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI (CIDICO) 34
1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 34
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 34
1.1.1 Giới thiệu chung về công ty 34
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 35
1.2. Nghành nghề kinh doanh 36
1.3. Chiến lược kinh doanh 36
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 37
2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 37
2.2 Chức năng nhiệm cụ của các phòng ban 38
2.3 Tổ chức công tác kế toán 41
2.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: 41
2.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận kế toán 42
2.3.3 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận kế toán 43
CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI 47
1. KẾ TOÁN DOANH THU , THU NHẬP 47
1.1. Kế toán doanh thu bán hàng hóa ( TK 5111 ) 47
1.2.Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ ( TK 5113 ) 51
1.3. Kế toán doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư ( TK 5117) 54
1.4. Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ ( TK 5121 ) 55
1.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ( TK 515 ) 58
2. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 62
2.1. Kế toán giá vốn hàng bán ( TK 632 ) 62
2.2. Kế toán chi phí bán hàng ( TK 641 ) 65
2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ( TK 642 ) 68
2.4. Kế toán thu nhập khác ( TK 711 ) 72
2.5. Kế toán chi phí khác ( TK 811 ) 74
2.6.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ( TK 821 ) 75
3. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 77
NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ 80
1. NHẬN XÉT 80
1.1 Về bộ máy kế toán : 80
1.2 Về công tác kế toán : 80
1.3 Về tình hình lưu chuyển hàng hóa tại công ty 83
2. KIẾN NGHỊ 83
2.1 Về cơ cấu tổ chức và tình hình kinh doanh của công ty : 83
2.2 Về công tác kế toán 84
3. KẾT LUẬN 84CHƯƠNG 1 :

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU , CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1. KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP

1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 511)
1.1.1 Khái niệm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh
Bán hàng là bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bán bất động sản đầu tư
Cung cấp dịch vụ thực hiện việc thỏa thuận theo hợp đồng trong kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán như cung cấp các dịnh vụ, cho thuê TSCĐ theo phương pháp thuê hoạt động …
Dùng để phản ánh doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu bán hàng có thể thu được tiền ngay , cũng có thể chưa thu được tiền ( do các thỏa thuận về thanh toán hàng bán ) sau khi doanh nghiệp đã giao sản phẩm , hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán .
Tài liệu