Information

PHẦN I MỞ ĐẦU 3
Tính cấp thiết của đề tài 3
Mục tiêu và yêu cầu nghiên cứu. 3
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
2.1. Chất thải sinh hoạt 4
2.2. Thực trạng rác thải sinh hoạt trên Thế giới và Việt Nam. 7
2.3. Thực trạng quản lý và tái chế chất thải rắn (CTR). 9
2.4. Kiểm toán chất thải rắn. 13
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 14
3.2 Nội dung nghiên cứu 15
3.3 Phương pháp nghiên cứu 15
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 17
4.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 17
4.2. Hiện trạng quản lý rác thải của ký túc xá lưu học sinh 19
4.3. Kết quả kiểm toán rác thải 19
4.4. Ngoại suy kết quả 21
4.5. Đánh giá công tác quản lý 23
4.6. Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu rác thải 24
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ. 28
PHẦN VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
PHẦN VII. PHỤ LỤC 30

PHẦN I MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Ô nhiễm rác thải sinh hoạt đang tác động tiêu cực, đe doạ chất lượng sống ở các đô thị Việt Nam. Quá trình đô thị hoá nhanh chóng ở Việt Nam gây sức ép về suy giảm môi trường sống do không kiểm soát được lượng chất thải phát sinh, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt. Trong khi đó, việc xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay tại các đô thị vẫn chủ yếu theo công nghệ chôn lấp lạc hậu
Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội là một trong những trường Đại học có khuôn viên rộng tại Hà Nội. Rác thải cũng đang là vấn đề nan giải, nó đã gây ra không ít những ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ của người dân cũng như chất lượng môi trường sống. Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội có diện tích cũng như số lượng sinh viên khá lớn. Nhà trường đã xây dựng 10 khu kí túc xá phục vụ nhu cầu ăn ở sinh hoạt cho khoảng 3000- 4000 sinh viên. Mỗi ngày một lượng khá lớn rác thải sinh hoạt được thải ra từ các khu KTX này, nó chưa được phân loại và được tập trung tại các bãi rác trong trường gây mùi khó chịu, gây mất mỹ quan cũng như tốn một diện tích đất của trường. Các bãi rác này tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cho cán bộ, sinh viên trong trường và người dân khu vực xung quanh.
Vì vậy cần có các giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực ký túc xá. Xuất phát từ những nguyên nhân trên chúng tôi đã chọn đề tài “Kiểm toán rác thải khu vực ký túc xá lưu học sinh trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội và đề xuất một số biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt”.

Mục tiêu và yêu cầu nghiên cứu.
1.2.1. Mục tiêu
Xác định tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu ký túc xá lưu học sinh.
Xác định thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu ký túc xá lưu học sinh.
Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ khu ký túc xá A1.
1.2.2. Yêu cầu nghiên cứu
Điều tra, phỏng vấn các phòng ở và quản lý ký túc xá để nắm được tình hình thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của ký túc xá.
Tiến hành thu gom và phân loại rác từ các phòng ở và phòng chức năng của ký túc xá.
Đề xuất một số biện pháp quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu ký túc xá.
Tài liệu