MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
CHƯƠNG 1 4
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 4
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 4
1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 4
1.1.1 Chi phí sản xuất xây lắp 4
CHƯƠNG 2 28
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1 THÁI NGUYÊN 28
2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần Xây dựng giao thông 1 Thái Nguyên 28
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 28
CHƯƠNG 3 58
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 58
3.1 Đánh giá và nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 58
3.1.1 Đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 58
KẾT LUẬN 66
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện sản xuất kinh doanh như hiện nay các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được cần phải linh hoạt trong tổ chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của mỗi doanh nghiệp phải là chất lượng và giá thành sản phẩm mà xã hội chấp nhận được. Muốn vậy doanh nghiệp phải thực hiện tốt hạch toán tại đơn vị
Thực hiện hạch toán kinh tế trong các doanh nghiệp và các tổ chức phải vận dụng linh hoạt quy luật giá trị và quy luật kinh tế khác. Khi tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải tính toán đầy đủ các chi phí sản xuất kinh doanh theo đúng nội dung và phương pháp tính thống nhất.
Ngày nay sự cạnh tranh không chỉ đơn thuần sự cạnh tranh về chất lượng sản phẩm mà còn là sự cạnh tranh về giá cả, vì vậy để giảm bớt chi phí và hạ giá thành sản phẩm luôn là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp. Bởi lẽ, chi phí, giá thành và lợi nhuận có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chi phí sản xuất là căn cứ để tính giá thành sản phẩm, giá thành sản phẩm cao hay thấp sẽ quyết định trực tiếp tới lợi nhuận của Công ty.
Nắm vững mối quan hệ giữa chi phí, giá thành, lợi nhuận có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc khai thác tiềm năng của Công ty, là cơ sở cho việc quyết định lựa chọn phương thức sản xuất nhằm đạt mục tiêu tối đa lợi nhuận.
Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là một phần quan trọng của hạch toán kế toán, có vai trò đặc biệt quan trọng công tác quản lý của doanh nghiệp nói riêng cũng như trong quản lý vĩ mô của nhà nước nói chung.
Là một sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán doanh nghiệp em nhận thấy đề tài kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là đề tài tổng quát bao hàm nội dung của các phần hành khác, việc nghiên cứu đề tài này giúp em hiểu sâu sắc và toàn diện về công tác kế toán tại Công ty.
Vì vậy em quyết định chọn đề tài: “ Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng giao thông 1 Thái Nguyên” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
- Tổng hợp các kiến thức đã học ở nhà trường vào thực tế, củng cố thêm kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành, gắn lý luận với thực tiễn công tác.
- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các công ty xây lắp.
- Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựng giao thông 1 Thái nguyên.Trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đồng thời đề xuất những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán, nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.
3. Phạm vi nghiên cứu
3.1 Phạm vi về nội dung
Nghiên cứu cụ thể công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty. Do đặc điểm của ngành xây dựng, các công trình thường kéo dài qua nhiều năm nhưng trong thời gian thực tập 3 tháng em lựa chọn công trình gọn trong 1 năm để thuận tiện cho việc theo dõi và nghiên cứu. Đó là công trình xây Kè chống xói ĐT263 huyện Phú Lương.
3.2 Phạm vi về thời gian
Công trình xây Kè chống xói ĐT 263 huyện Phú Lương được khởi công từ tháng 9/2007 đến tháng 12/2007 hoàn thành. Em nghiên cứu chi phí cụ thể trong tháng 12/2007 và tính giá thành cho toàn bộ công trình.
3.3 Phạm vi về không gian
Tại công ty Cổ phần xây dựng giao thông 1 Thái Nguyên
4. Phương pháp nghiên cứu
Để nghiên cứu bài khoá luận này em sử dụng các phương pháp:
- Phương pháp thu thập thông tin
- Phương pháp hạch toán kế toán, trong phương pháp hạch toán kế toán gồm các phương pháp sau:
+ Phương pháp chứng từ kế toán
+ Phương pháp tính giá
+ Phương pháp tài khoản
+ Phương pháp tổng hợp và cân đối
+ Phương pháp kiểm kê
Ngoài các phương pháp kế toán trên em còn sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp đối chiếu logic
- Phương pháp đối chiếu trực tiếp
5. Kết cấu khoá luận
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận khoá luận gồm 3 chương
Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựng giao thông 1 Thái Nguyên
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần xây dựng giao thông 1 Thái Nguyên.