Mục lục
Danh mục Nội dung trang
Lời mở đầu 4
Phần I :
Những vấn đề cơ bản trong công tác kế toán
bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
I Những vấn đề lý luận chung về bán hàng và kế toán bán hàng, xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 6
1 Khái niệm đặc trưng của quá trình bán hàng
6
2 điểm ghi nhận nguồn vốn bán hàng 7
3 Các phương thức bán hàng 9
3.1 Phương thức bán buôn 10
3.2 Phương thức bán lẻ 10
3.3 Giao hàng đại lý (kýgửi hàng hoá) 10
3.4 Bán hàng trả góp 10
4. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán tại các doanh nghiệp 12
5. Chi phí kinh doanh và xác định kết quả bán hàng tại các doanh nghiệp 14
6. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 16
II Phương pháp Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 17
1. Chứng từ sử dụng 17
2. Tài khoản sử dụng 17
3. Trình tự kế toán 23
a. Kế toán bán hàng 29
b. Kế toán chí phí kinh doanh và xác định kết quả bán hàng 22
4. Sổ kế toán 32
Phần II :
Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
ở Công ty cổ phần thương mại Xi măng 41
I Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty cổ phần thương mại Xi măng 41
1 Quá trình hình thành và phát triển 42
2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 42
3 đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 42
4 đặc điểm Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 43
5. Đặc biểm tổ chức công tác kế toán ở CTy cổ phần thương mại Xi măng 48
II Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần thương mại Xi măng 51
1. đặc điểm về bán hàng 51
2. Các phương thức bán hàng áp dụng ở công ty 52
2.1 Bán buôn theo hợp đồng kinh tế 52
2.2 Phương thức bán lẻ, bán đại lý 53
3. Phương thức xác định giá vốn hàng bán tại công ty
4. Chi phí kinh doanh và xác định kết quả bán hàng tại công ty 55
5. Phương pháp bán hàng và xác định kết quả bán hàng 57
5.1 Chứng từ kế toán 57
5.2 Tài khoản sử dụng
5.3 Trình tự kế toán 67
5.3.1 Trình tự kế toán bán hàng 67
. Kế toán bán buôn và bán lẻ 72
5.3.2. Trình tự kế toán chi phí kinh doanh và xác định kết quả bán hàng 72
5.3.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng
5.4 Sổ kế toán 76
. Phần III :
Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng
và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại Xi măng 86
I Đánh giá tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty cổ phần thương mại Xi măng 87
2.1 Ưu điểm 87
2.2 Nhược điểm 88
II Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại Xi măng 89
3.1 Phương hướng hoạt động kinh doanh 89
3.2 Tài khoản sử dụng trong Công ty 90
3.3 Thúc đẩy việc bán hàng ở Công ty 91
3.4 Xác định kết quả kinh doanh ở Công ty 91
Kết luận 91
Nhận xét của cơ quan thực tập 92
Nhận xét của cô giáo hướng dẫn 94


Lời mở đầu
Hoạt động kinh doanh thương mại là quá trình lưu chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, bao gồm hai giai đoạn thu mua và tiêu thụ. Tiêu thụ là quá trình tổng hợp của các phương thức bán hàng và kết quả bán hàng, nó đảm bảo cho sự tồn tại của doanh nghiệp thương mại. Bán hàng là phương tiện để đạt kết quả, kết quả là mục đích của bán hàng, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên một quá trình kinh doanh thương mại. Để phản ánh quá trình kinh doanh trên kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng. Kế toán hoạt động kinh doanh thương mại là việc ghi chép và sử lý nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng, tổ chức tốt công tác kế toán giúp các nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh từ khâu mua hàng, bán hàng và dự trữ hàng hoá.
Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nói chung cũng như Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xi măng nói riêng, tổ chức khoa học hợp lý công tác kế toán bán hàng kế toán sẽ thực hiện những nhiệm vụ chính là thu nhập tổng hợp các thông tin tài chính, xử lý những thông tin thu nhập để xác định thông tin hữu ích cho những quyết định riêng biệt. Trình bày các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình lưu chuyển hàng hoá, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vật tư, tài sản, tiền vốn, kết quả kinh doanh thương mại giúp các nhà quản lý doanh nghiệp có quyết định quản lý nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hiệu quả.


Đề tài bao gồm các phần sau :
Phần I : Cơ sở lý luận chung về công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Phần II : Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xi Măng.
Phần III : Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xi Măng.