MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Chúng ta đang sống trong thời kỳ sôi động của nền kinh tế thị trường. Mọi
xã hội đều lấy sản xuất của cải vật chất làm cơ sở tồn tại và phát triển.
Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là
hoạt động để đạt tới lợi nhuận tối đa. Ta cũng biết: Lợi nhuận= Doanh thu – chi
phí. Để tăng lợi nhuận, các doanh nghiệp phải tìm cách tăng doanh thu, giảm chi
phí, trong đó tăng doanh thu là biện pháp rất quan trọng để làm tăng lợi nhuận của
doanh nghiệp. Để tăng được doanh thu và quản lý một cách chặt chẽ, các doanh
nghiệp phải biết sử dụng kế toán như là một công cụ quản lý quan trọng nhất và
không thể thiếu được. Thông qua chức năng thu nhận, cung cấp và xử lý thông tin
về các quá trình kinh tế - tài chính của doanh nghiệp, về tình hình tiêu thụ trên thị
trường đồng thời đánh giá cắt lớp thị trường từ đó kế toán giúp cho các nhà quản lý
đề ra các quyết định đúng đắn và có hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ và đầu tư .
Để kế toán, đặc biệt là kế toán tiêu thụ sản phẩm phát huy hết vai trò và chức
năng của nó, cần phải biết tổ chức công tác này một cách hợp lý, khoa học và
thường xuyên được hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện của từng
doanh nghiệp.
Mặt khác chúng ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới trong xu thế khu vực
hoá và toàn cầu hoá, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt nam thuộc
các thành phần kinh tế cần trang bị cho mình lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát
triển đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau và sự canh
tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp ngoài nước. Nơi
cạnh tranh xảy ra trên thị trường trong nước và cả trên thị trường ngoài nước

Do đó sự cần thiết phải tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm để giúp cho
doanh nghiệp phát huy hết khả năng tiềm tàng là một nhu cầu cấp bách. Vì nếu
như doanh nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm thì cho dù sản phẩm đó có tốt thế
nào đi chăng nữa, doanh nghiệp có quy mô sản xuất hiện đại và lớn thế nào đi
chăng nữa thì rồi cũng bị xoá sổ trên thị trường .
Xuất phát từ những vấn đề về lý luận và thực tiễn như vậy, tôi tiến hành
nghiên cứu đề tài: "Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại
Công Ty Rượu Đồng xuân ” nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
của doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .
Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế toán
tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh và các biện
pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở tại Công ty Rượu Đồng
Xuân chuyên sản xuất và bán các sản phẩm Rượu Bia và nước giải khát, từ đó
xác lập mô hình tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở Công ty
đang áp dụng hệ thống hạch toán kế toán NKCT, đồng thời cải tiến thêm để
hoàn thiện hệ thống hạch toán kế toán cho doanh nghiệp.
3. Mục tiêu nghiên cứu .
Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu chủ yếu là hoàn thiện thêm mặt lý luận về
tổ chức công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện nền kinh tế thị
trường và các biện pháp tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm để giải
quyết một số vướng mắc trong thực tiễn hạch toán kế toán hiện tại .
4. Phương pháp nghiên cứu :
Đề tài sử dụng các phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng :
- Phương pháp biện chứng : Xét các mối liên hệ biện chúng của các đối
tượng kế toán tiêu thụ sản phẩm trong thời gian, không gian cụ thể .

- Phương pháp phân tích để đưa ra mô hình kế toán tiêu thụ sản phẩm
trong điều kiện cụ thể .
5. Bố cục của chuyên đề .
Chuyên đề gồm ...68...trang, ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên
đề còn được chia thành ba chương :
Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định
kết quả .
Chương 2 : Tình hình tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết
quả ở Công ty rượu Đồng xuân.
Chương 3 : Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả