Luận Văn Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hà tĩnh
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  1,521
  Tài liệu đã gửi
  1,521
  Tài liệu được mua
  398
  Tài liệu đã mua
  4
  ID thành viên
  109845
  Gold
  15,780
  Nạp Gold vào tài khoản

  Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hà tĩnh

  TÊN ĐỀ TÀI: Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hà tĩnh
  MỤC LỤC
  PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU
  TRONG CÁC ĐƠN VỊ.............................................. ................................................1
  I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN NGHUYÊN LIỆU
  VẬT LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ. .................................................. ...................1
  1. Khái niệm: .................................................. .................................................. .1
  2. Đặc điểm: .................................................. .................................................. ...1
  3. Nhiệm vụ:............................................. .................................................. ........1
  II. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU: ..........................................1
  1. Phân loại nguyên vật liệu: .................................................. ...........................1
  1.1. Nguyên liệu, vật liệu chính:... .................................................. ...............1
  1.2. Vật liệu phụ: . .................................................. .......................................2
  1.3.. Nhiên liệu: .................................................. ...........................................2
  1.4. Phụ tùng thay thế, sửa chữa: . .................................................. ..............2
  1.5. Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản:............................................ ...........2
  1.6. Phế liệu: .................................................. ................................................2
  1.7. Vật liệu khác: .................................................. ........................................2
  2. Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu: .................................................. .....2
  2.1. Đánh giá nguyên vật liệu nhập kho: .................................................. .....3
  2.2. Đánh giá nguyên liệu, vật liệu xuất kho: ................................................3
  III.PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU. .4
  1. Phương pháp thẻ song song:............................................. .............................4
  1.1.Tại kho: .................................................. .................................................. 4
  1.2.Tại phòng kế toán:............................................ ........................................4
  2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển: .................................................. .........5
  2.1.Tại kho: .................................................. .................................................. 5
  2.2.Tại phòng kế toán:............................................ ........................................5
  3. Phương pháp sổ số dư:.............................................. ....................................6
  3.1.Tại kho: .................................................. .................................................. 6
  3.2.Tại phòng kế toán:............................................ ........................................6
  IV. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU THEO PHƯƠNG PHÁP
  KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN:........................................... ..................................7
  1. Khái niệm và tài khoản sử dụng:........................................... .......................7
  1.1. Khái niệm:... .................................................. ..........................................7
  1.2. Tài khoản sử dụng: .................................................. ...............................7
  2. Hạch toán tình hình nhập vật liệu trong doanh nghiệp:..............................7
  2.1 Hàng về hoá đơn cùng về: .................................................. .....................7
  2.2. Trường hợp hàng thừa so với hoá đơn .................................................. 8
  2.3. Trường hợp hàng thiếu so với hoá đơn: ................................................8
  2.4. Trường hợp hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách không đảm bảo
  chất lượng như hợp đồng:.......................................... ...................................8
  2.5. Hàng về hoá đơn chưa về :................................................. ....................9
  2.6. Trường hợp tăng NVL khác: .................................................. ...............9
  3. Hạch toán tình hình xuất nguyên vật liệu: .................................................. .9
  PHẦN 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH .................................................. ...11
  A. Khái quát chung về công ty:............................................... ............................11
  I.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY...........11
  1.Lịch sử hinh thanh công ty................................................ ...........................11
  2.Chức năng Công ty................................................ .......................................11
  II.ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC SẢN XUẤT, TỔ
  CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VĂ THIẾT
  BỊ Y TẾ TĨNH:............................................ .................................................. ......12
  1. Quy trình công nghệ............................................ ........................................12
  2.Tổ chức bộ máy .................................................. ..........................................13
  IV.NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY . ................................14
  1. Tổ chức bộ máy kế toán: .................................................. ...........................14
  2. Chế độ kế toán được áp dụng tại công ty .................................................. 16
  B. CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN
  DƯỢC VÀ TBYT HÀ TĨNH............................................. ..................................17
  1. Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại công ty.....................17
  1.1. Đặc điểm:.......................................... .................................................. ...17
  1.2. Phân loại: .................................................. .............................................17
  1.3. Công tác quản lý nguyên liệu tại công ty . ..............................................18
  1.4. Đánh giá NLVL .................................................. ..............................18
  2. Chứng từ chủ yếu và trình tự luân chuyển chứng từ nhập xuất kho
  nguyên vật liệu............................................ .................................................. ...20
  2.1. Chứng từ sử dụng. .................................................. ................................20
  2.2. Trình tự luân chuyển chứng từ nhập kho nguyên vật liệu........................20
  2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ xuất kho nguyên vật liệu.........................23
  3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu............................................ .......................25
  3.1. ở kho: .................................................. .................................................. .25
  3.2. Tại phòng kế toán .................................................. .................................27
  4. Kế toán tổng hợp. .................................................. ......................................31
  5.Công tác kiểm kê nghuyên liệu vật liệu. .................................................. ....34
  6.1. Về việc tìm nguồn hàng cung cấp:............................................ ..............35
  6.2. Về việc sử dụng nguyên vật liệu tại công ty:...........................................35
  PHẦN 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH.............................36
  I.NHẬN XẾT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT
  LIỆU TẠI CÔNG TY DƯỢC. .................................................. .....................36
  1.nhận xét chung về công tác kế toán:............................................ ................36
  2. Kết quả đạt được. .................................................. ..........................................37
  3. Hạn chế còn tồn tại .................................................. ........................................37
  II.KIẾN NGHỊ ĐÓNG GÓP. .................................................. ............................38

  CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ TĨNH
  PHẦN 1.
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRONG CÁC
  ĐƠN VỊ.
  I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN NGHUYÊN LIỆU VẬT
  LIỆU TRONG CÁC ĐƠN VỊ.
  1. Khái niệm:
  Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hoá là một trong 3
  yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh.
  - Tư liệu lao động.
  - Đối tượng lao động.
  - Lao động.
  2. Đặc điểm:
  Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định. Trong
  quá trình sản xuất kinh doanh nguyên liệu, vật liệu bị tiêu hao toàn bộ hoặc bị biến đổi
  hình thái vật chất ban đầu để cấu thành nên hình thể của sản phẩm. Còn xét về mặt giá
  trị nguyên vật liệu kết chuyển hết một lần vào giá thành sản phẩm.
  Yêu cầu của nguyên vật liệu: trong quá trình sản xuất nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng
  cao trong tổng số tài sản lưu động, mặt khác trong tổgn chi phí và giá thành sản phẩm
  tỉ trọng nguyên vật liệu chiếm đáng kể do đó việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả
  nguyên liệu, vật liệu trong kinh doanh là một biện pháp quan trọng để hạ giá thành sản
  phẩm và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  3. Nhiệm vụ:
  Tổ chức ghi chép tính toán và phản ánh một cách trung thực chính xác và kịp thời về
  số lượng, chất lượng và giá thành thực tế của từng loại từng thứ vật liệu nhập kho và
  xuất kho. Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản dự trữ sử dụng vật liệu, nguyên
  liệu, kiểm tra tình hình xuất nhập vật liệu phát hiện ngăn ngừa và đề xuất biện pháp xử
  lý vật liệu thừa thiếu ứ đọng hay kém phẩm chất. Tính toán xác định đúng giá trị vật
  liệu tiêu hao cho các đối tượng sử dụng. Tham gia kiểm kê đánh giá vật liệu theo chế
  độ quy định, lập báo cáo các vật tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu trong sản xuất
  kinh doanh.
  II. PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU:
  1. Phân loại nguyên vật liệu:
  Để sản xuất ra sản phẩm doanh nghiệp phải sử dụng một khối lượng vật liệu lớn
  bao gồm nhiều thứ, nhiều loại mỗi loại có tác dụng khác nhau trong quá trình sản xuất.
  Trong điều kiện đó đòi hỏi doanh nghiệp phải phân loại vật liệu một cách hợp lý thì
  mới tổ chức tốt việc quản lý và hạch toán vật liệu.
  - Có nhiều cách phân loại nguyên liệu theo tiêu thức khác nhau. Hiện nay chủ yếu
  phân loại theo vai trò và tác dụng của vật liệu trong sản xuất của các doanh nghiệp như
  sau:
  1.1. Nguyên liệu, vật liệu chính: Là đối tượng lao động chủ yếu trong doanh nghiệp,
  là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên thực thể của sản phẩm mới. Như sắt, thép
  trong công nghiệp cơ khí, gạch ngói, ximăng trong xây dựng...

  1.2. Vật liệu phụ: Vật liệu phụ cũng là đối tượng lao động nưnh vật liệu phụ không
  phải là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên sản phẩm mới vật liệu phụ thường được
  sử dụng kết hợp với vật liệu chính nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện sản
  phẩm. Như màu sắc, hình dáng, mùi vị, hay dùng để bảo quản phục vụ hoạt động của
  tư liệu lao động hay phục vụ cho lao động của công nhân viên chức.
  1.3.. Nhiên liệu: Có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất kinh doanh,
  nhiên liệu gồm có: xăng, dầu, khí đốt, củi...
  1.4. Phụ tùng thay thế, sửa chữa: là những chi tiết phụ tùng máy móc, thiết bị mà
  doanh nghiệp mua sắm dự trữ phục vụ cho việc sửa chữa máu móc thiết bị.
  1.5. Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: bao gồm các vật liệu và thiết bị <cần lắp,
  không cần lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ...> mà doanh nghiệp mua vào nhằm mục
  đích đầu tư cho xây dựng cơ bản.
  1.6. Phế liệu: Là các loại vật liệu thu được trong quá trình sản xuất hay thanh lý tài
  sản có thể dùng hay bán ra ngoài, phế liệu đã mất hết giá trị sử dụng ban đầu như (sắt
  vụn, gỗ vụn, gạch ngói vỡ, phôi bào...)
  1.7. Vật liệu khác: Bao gồm các loại vật liệu còn phải ngoài các thứ chưa kể tên trên
  như bao bì, vật đóng gói, các loại vật tư đặc trưng...
  + Trên thực tế việc xây lắp nguyên liệu , vật liệu theo từng loại như đã trình bày ở trên là
  căn cứ vào công cụ chủ yếu của nguyên liệu, vật liệu ở từng đơn vị cụ thể, vì có thể
  nguyên liệu, vật liệu ở đơn vị này là nguyên vật liệu chính nhưng đơn vị khác là nguyên
  vật liệu phụ. Để phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý chặt chẽ. Nguyên liệu, vật liệu cần phải
  biết được một cách đầy đủ, cụ thể rõ hiện cả và tình hình biến động từng thứ nguyên vật
  liệu được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy
  nguyên liệu vật liệu cần phải phân chia một cách chi tiết hơn theo tình năng lý, hoá học
  theo quy cách phân cấp của nguyên liệu, vật liệu. Công việc đãđược thực hiện trên cơ sở
  xây dựng và lập số doanh điểm. Nguyên liệu, vật liệu, trong đó nguyên liệu, vật liệu
  được chia thành từng loại, từng nhóm, từng thứ nguyên liệu, vật liệu. Sổ danh điểm
  nguyên liệu vật liệu được xây dựng trên cơ sở số hiệu vật liệu của loại nguyên liệu, vật
  liệu, nhóm nguyên liệu vật liệu, thứ nguyên liệu vật liệu. Tùy theo số lượng nhóm thứ
  nguyên liệu vật liệu để xây dựng số hiệu gồm 1,2 hoặc 3,4 chữ số.
  File đính kèm
  • BC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT B.txt
   File Type: txt 296 Bytes , Có 11 lượt tải
  Last edited by EbooksPro; 09-17-2012 at 04:28 PM.

  Bạn nào không download được xin liên hệ lại với mình!
  Chỉ hỗ trợ trường hợp đã mua nhưng gặp vấn đề khi tải!
  Lưu ý không gửi tin nhắn vào Y!M, mọi liên lạc thông qua Gmail !
  Một số tài liệu File đính kèm có dung lượng nhỏ là Link để tải tài liệu!

  (Y!M: ebookspro.docs@yahoo.com)
  Gmail: ebookspro.docs@gmail.com

  ************************************
  Chúc các bạn thành công! 

Visitors found this page by searching for:

bài máu kế toán nguyên vật liệu

trinh tu kiem toan vien trong viec xuat kho nguyen vat lieu

khoa luan cong ty vat lieu y te

cac nguyên vat lieu chinh san xuat do go noi that

đề tài về công ty cổ phần dược hà tĩnh

tình hình sử dụng vật tư và đề xuất

hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tạị công ty cổ phần dược và thiết bị y tế hà tĩnh

đánh giá công tác kế toán tại công ty

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình