MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2
1.Tính cấp thiết của đề tài 2
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Hướng đóng góp chính của chuyên đề 3
6.Kết cấu của chuyên đề 3
NỘI DUNG 4
Chương 1: Ngân sách nhà nước - Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 4
Khái quát về ngân sách nhà nước và hệ thống ngân sách nhà nước 4
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước thế nội dung trên khôgn phải là nội dung của phân cấp quản lý NSNN à? 7
Ngân sách cấp huyện trong hệ thống ngân sách nhà nước 8
Quản lý ngân sách cấp huyện 10
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở HUYỆN TRIỆU PHONG - QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN QUA 17
Tình hình kinh tế 18
công nghiệp - TTCN: 19
Thực trạng và đánh giá công tác quản lý thu chi ở huyện triệu phong trong thời gian qua 31
Chương 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU- CHI Ở HUYỆN TRIỆU PHONG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 35
3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu chi NSNN ở huyện triệu phong trong thời gian đến 35
3.2 Mục tiêu và phương hướng tăng cường công tác quản lý thu chi NSNN ở huyện TP 37
KẾT LUẬN 52

Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THU CHI Ở HUYỆN TRIỆU PHONG- QT
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Ngân sách là phương tiện không thể thiếu được của mọi chính quyền nhà nước. Ở Việt Nam, luật NSNN từ khi được ban hành và qua các lần sửa đổi, bổ sung thừa nhận rằng ngân sách huyện là ngân sách của chính quyền nhà nước cấp huyện và là một bộ phận cấu thành NSNN.
Tuy nhiên, thực trạng về tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách huyện Triệu Phong còn nhiều hạn chế và kém hiệu quả, gây thất thoát kinh phí của nhà nước.Đề tài :” Một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động thu chi ở huyện Triệu Phong - Quảng Trị” là công trình nghiên cứu nhằm giúp cho việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước ở huyện Triệu Phong hiệu quả hơn.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản quản lý NSNN cấp huyện và phân tích thực trạng công tác quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu các vấn đề về công tác quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong.
Để đạt được mục tiêu đề ra,luận văn tập trung phân tích thực trạng công tác quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong - Quảng Trị từ năm 2005 đến 2007 và định hướng đến năm 2010.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, chuyên đề sử dụng tổng hợp các phương pháp phân tích với khái quát hoá, kết hợp lý luận với khảo sát thực tế đạt được trong công tác quản lý thu, chi của huyện trong thời gian qua.
5. Hướng đóng góp chính của chuyên đề
Thứ nhất: Hệ thống những vấn đề chung về NSNN trong quản lý
Thứ hai: Phân tích công tác quản lý thu, chi NSNN ở huyện Triệu Phong
Thứ ba: Xác định phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong.
6.Kết cấu của chuyên đề
Gồm có phần Mở đầu, nội dung và Kết luận
Phần nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về NSNN- Quản lý NSNN cấp huyện
Chương 2:Thực trạng công tác tổ chức công tác quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chi ở huyện Triệu Phong.