Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG CỦA ĐỢT THỰC TẬP. 2

A. Yêu cầu chung: 2
B. Yêu cầu cụ thể: 2
GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 3
PHẦN THI CÔNG 4
I. PHẦN ĐÀO ĐẤT. 4

1. Công tác chuẩn bị: 4
1.1 Dọn cây cối trên địa phận xây dựng: 4
1.2 Tiêu nước cho công trường: 4
a. Tiêu nước cho mặt bằng công trường: 5
b. Hạ mực nước ngầm: 5
c. Giác vị trí công trình: 5
II. THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI: 6
1. Trình tự hợp lý tiến hành khoan nhồi như sau: 6
2. Kiểm tra trong quá trình thi công cọc khoan nhồi: 6
a. Đặc trưng định vị của cọc và kiểm tra: 6
b. Đặc trưng hình học của hố khoan và kiểm tra: 6
c. Đặc trưng địa chất công trình: 7
d. Đặc trưng của bàn khoan: 7
e. Đặc trựng của cốt thép và kiểm tra: 7
f. Đặc trưng về bê tông và kiểm tra: 8
g. Kiểm tra trước khi thi công: 9
h. Kiểm tra trong khi thi công: 9
i. Phương pháp kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi sau khi thi công: 10
III. THI CÔNG ĐÀI CỌC VÀ GIẰNG MÓNG: 11
IV. THI CÔNG PHẦN THÂN. 12

1. Công tác cốt thép: 12
a. Yêu cầu kỹ thuật: 12
b. Gia công thép: 12
c. Lắp dựng cốt thép: 13
d. Công tác kiểm tra và nghiệm thu cốt thép: 14
e. An toàn trong công tác cốt thép: 15
V. PHẦN CỐT PHA VÀ DÀN GIÁO. 18
1. Dàn giáo: 18
2. Cốt pha cột và vách cứng, giếng thang máy: 18
3. Cốt pha dầm sàn: 19
VI. CÔNG TÁC BÊ TÔNG. 20
VII. CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG VÀ HOÀN THIỆN. 22

A. Xây tường: 22
1. Chuẩn bị: 22
2. Các yêu cầu kỹ thuật: 22
a.Yêu cầu kỹ thật chung: 22
3. Yêu cầu kỹ thuật riêng đối với khối xây. 23
B. công tác hoàn thiện. 24
1. Công tác trát. 24
* Phương pháp trát: 25
2. Công tác lát: 26
3. Công tác láng: 27
4. Cống tác ốp: 28
5. Công tác quét sơn: 29
PHẦN KẾT CẤU 31
I. TÍNH TOÁN KHUNG BIÊN. 31

1. Trọng lượng các lớp sàn, cột, dầm, tường. 32
Cấu tạo sàn 32
Gạch lát 32
Tổng 32
Cấu tạo sàn 32
Gạch chống nóng 32
Tổng 32
2. Chọn kích thước tiết diện. 32
3. Trọng lượng cột. 33
4. Trọng lượng dầm. 33
5. Hoạt tải. 34
6. Tải trọng sàn, tĩnh tải tính cho khung. 34
7. Tính toán tải trọng gió tác dụng lên khung. 40
NHẬN XÉT CHUNG CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP
Tài liệu