Information
MỤC LỤC
THIẾT KẾ MÓNG BĂNG
I. CÁC DỮ LIỆU TÍNH TOÁN
II. CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MÓNG
1. Nền đặt móng
2. Chiều sâu đặt móng và kích thước móng băng
3. Kiểm tra sự ổn định của nền dưới móng
4. Kiểm tra điều kiện lún của đất nền
5. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng
III. TÍNH TOÁN NỘI LỰC VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP
1. Tính toán cốt thép cho phương ngang ( cho cánh móng)
2. Tính toán thép theo phương dọc
------------------------------------
GVHD: TS Trần Tuấn Anh
SVTH: Trường D9HBK TPHCM

Tài liệu