Information
MỞ ĐẦU
Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đang là xu thế chủ đạo trên thế giới. Để tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư… các nước đã và đang xúc tiến xây dựng các khu vực tự do thương mại. Nằm trong xu thế chung đó, ASEAN và Trung Quốc đã ký kết hiệp định thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (CAFTA hay ACFTA).
Hiệp định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Mặc dù hứa hẹn những thuận lợi cơ bản đối với cả hai bên, thực tế, hiệp định này cũng chứa đựng nhiều thách thức đối với các nước ASEAN.
Trước thực tế đó, vấn đề “được và mất” của ASEAN khi tham gia CAFTA với Trung Quốc đã được một số học giả nghiên cứu, tìm hiểu. Để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề này, bằng những kiến thức được học từ môn quan hệ kinh tế quốc tế, nhóm chúng em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài:
Thuận lợi và thách thức của ASEAN khi gia nhập khu vực mậu dịch tự do CAFTA với Trung Quốc
Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích vận dụng kiến thức đã học, đưa ra những nhận định ban đầu thuận lợi, khó khăn và thách thức của ASEAN khi tham gia CAFTA; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên, hoàn thành chương trình học tập môn quan hệ kinh tế quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương.
Để đạt được mục tiêu đó, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chung: phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các phương pháp nghiên cứu cụ thể: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh tĩnh…
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, bố cục của đề tài bao gồm:
Phần 1: Lý luận chung về khu vực mậu dịch tự do
Phần 2: Tổng quan về CAFTA
Phần 3: Thuận lợi và thách thức của ASEAN khi gia nhập CAFTA
Tài liệu