Từ điển chuyên ngành kinh tế-tài chính-ngân hàng.
Trên 4000 từ dùng để tra cứu giúp cho việc dịch thuật các bài viết tiếng anh.