Mục Lục

Lời mở đầu1-/ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẤT NGHIỆP.
1.1: Một vài khái niệm về thất nghiệp. 3
1.2: Tỷ lệ thất nghiệp 3
1.3: Tác động thất nghiệp và việc làm. 5
2/ THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP.
2.1: Thực trạng thất nhiệp ở Việt Nam 7
2.2. Nguyên nhân thất nghiệp ở Việt nam. 11
2.3. Giải pháp và tạo công ăn việc làm. 14
Kết luận
Tài liệu tham khảo